Learn more about Verizon's response to COVID-19
Dit beleid is beschikbaar in de volgende landen:

Verizon Connect Telo Inc. ("VCT") gebruiksvoorwaarden voor kaartgegevens, satellietbeelden en beperkt gebruik

De toegang tot en het gebruik van deze website, de kaartgegevens, satellietbeelden en alle andere informatie of inhoud die samen met of via deze website wordt verstrekt (gezamenlijk de "Softwaredienst") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

ALS U GEEN DIRECTE KLANT VAN VCT BENT, MAAR OP VERZOEK VAN UW LEVERANCIER, SERVICEPROVIDER OF EEN ANDERE ENTITEIT DIE KLANT VAN VCT IS, TOEGANG HEBT GEKREGEN TOT EEN SOFTWAREDIENST, DAN KRIJGT U BEPERKTE TOEGANG TOT DE SOFTWAREDIENST ONDER DEZE VOORWAARDEN. ZIE HET ONDERDEEL "BEPERKT GEBRUIK" HIERNA.

AUTEURSRECHTEN

Alle website-ontwerpen, teksten en afbeeldingen van VCT en de selectie en indeling daarvan zijn auteursrechtelijk beschermde werken van VCT. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKINFORMATIE

De op deze website genoemde VCT-product- en servicenamen zijn handelsmerken of servicemerken van VCT. Alle andere producten of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen zijn de handelsmerken of servicemerken van hun betreffende eigenaars.

GEBRUIK EN INHOUD WEBSITE

U mag geen informatie van deze website gebruiken, wijzigen, kopiëren, afdrukken, weergeven, reproduceren, verspreiden of publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van VCT. VCT kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan deze website of aan de Softwarediensten.

KAARTGEGEVENS

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van kaartgegevens die via een VCT-service of -product worden verstrekt:

Eindgebruikersvoorwaarden HERE Kaartgegevens

De kaartgegevens ("Kaartgegevens") worden alleen verstrekt voor uw zakelijk of persoonlijk intern gebruik en niet voor wederverkoop. Zij zijn auteursrechtelijk beschermd en onderworpen aan de volgende voorwaarden die door u, enerzijds, en VCT en haar licentiegevers (inclusief hun licentiegevers en leveranciers), anderzijds, zijn overeengekomen.

Vermeldingen inzake auteursrecht
© 2020 HERE

Gebied Vermelding
Australië Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Oostenrijk © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kroatië, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Slovenië en/of Oekraïne © EuroGeographics
Frankrijk source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France
Duitsland Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Groot-Brittannië Based upon Crown Copyright material.
Griekenland Copyright Geomatics Ltd.
Hongarije Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italië La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Jordanië © Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 200X by Cenacarta
Noorwegen Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal Source: IgeoE - Portugal
Spanje Información geográfica propiedad del CNIG
Zweden Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Zwitserland Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Alle rechten voorbehouden.

De Kaartgegevens voor gebieden in Canada bevatten informatie die met toestemming van de Canadese autoriteiten is verkregen, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase ©.

HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service© voor de publicatie en verkoop van ZIP+4® informatie.

©United States Postal Service© 2010. De prijzen worden niet vastgesteld, gecontroleerd of goedgekeurd door de United States Postal Service©. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

Algemene Voorwaarden

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord deze Kaartgegevens in combinatie met VCT-producten te gebruiken voor de uitsluitend zakelijke of persoonlijke interne doeleinden waarvoor u een licentie hebt gekregen, en niet voor servicebureau-, time-sharing- of andere soortgelijke doeleinden. Dienovereenkomstig, maar met inachtneming van de in de volgende paragrafen beschreven beperkingen, mag u deze Kaartgegevens alleen kopiëren als dit nodig is voor uw toegestane gebruik om (i) deze te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven auteursrechtvermeldingen verwijdert en de Kaartgegevens op geen enkele manier wijzigt. U stemt ermee in om geen enkel deel van deze Kaartgegevens anderszins te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren of te demonteren, of er afgeleide werken van te maken, of er reverse-engineering op toe te passen, en mag deze niet overdragen of distribueren in welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, behalve voor zover door dwingend recht toegestaan. Sets die uit meerdere discs bestaan mogen alleen worden overgedragen of verkocht als complete set zoals geleverd door VCT en niet als een subset daarvan.

Beperkingen. Tenzij u hiervoor een specifieke licentie hebt gekregen van VCT, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u deze Kaartgegevens niet gebruiken (a) met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd op of anderszins zijn verbonden of in communicatie staan met voertuigen waarmee voertuignavigatie, plaatsbepaling, verzending, real-time routebegeleiding, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen mogelijk zijn; of (b) met, of communicerend met, plaatsbepalingsapparatuur of mobiele of draadloos verbonden elektronische of computerapparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, palmtop- en draagbarecomputers, pagers en persoonlijke digitale assistenten (PDA's).

Warning. The Map Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.

Waarschuwing. De Kaartgegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten als gevolg van het verstrijken van de tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, waarbij elk van deze factoren kan leiden tot onjuiste resultaten.

Geen garantie: Deze Kaartgegevens worden u verstrekt "as is" en u gaat ermee akkoord deze op eigen risico te gebruiken. VCT en haar licentiegevers (en hun licentiegevers en leveranciers) geven geen (product)garanties of toezeggingen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of te verkrijgen resultaten van deze Kaartgegevens, noch in verband met ononderbroken toegang of foutvrij zijn van de Kaartgegevens of de server.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: VCT EN HAAR LICENTIEGEVERS (MET INBEGRIP VAN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U: MET BETREKKING TOT EEN VORDERING, AANSPRAAK OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE VORDERING, DE AANSPRAAK OF DE AKTIE MET BETREKKING TOT VERLIES, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE; OF VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE OF ONVERMOGEN DEZE TE GEBRUIKEN, ENIG GEBREK IN DE INFORMATIE, OF DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, OF HET NU GAAT OM EEN ACTIE OP GROND VAN EEN CONTRACT OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OOK INDIEN VCT OF HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade niet toe, dus in dat opzicht kan het zijn dat het bovenstaande niet op u van toepassing is.

Exportcontrole. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de aan u verstrekte Kaartgegevens of enig rechtstreeks product daarvan zult exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle licenties en goedkeuringen die vereist zijn onder de van toepassing zijnde exportwetgeving, -regels en -voorschriften.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen VCT (en haar licentiegevers, met inbegrip van hun licentiegevers en leveranciers) en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die eerder tussen ons bestonden met betrekking tot dat onderwerp.

Toepasselijk recht. Op bovenstaande voorwaarden is het recht van de staat Illinois van toepassing; echter, waar Europese HERE Kaartgegevens worden gebruikt is dat van Nederland van toepassing, zonder uitvoering te geven aan (i) de bepalingen van het conflictenrecht, of (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken, dat uitdrukkelijk is uitgesloten. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van de staat Illinois en Nederland, al naargelang wat van toepassing is, voor alle geschillen, vorderingen en gedingen voortvloeiend uit of in verband met de Kaartgegevens die u ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt.

Eindgebruikers overheid. Indien de Kaartgegevens worden verkregen door of namens de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die rechten wil verkrijgen of toepassen die soortgelijk zijn aan de rechten waarop gewoonlijk door de overheid van de Verenigde Staten aanspraak wordt gemaakt, gelden deze Kaartgegevens als een "commercieel goed" zoals gedefinieerd in 48 Code of Federal Regulations ("FAR") 2.101, worden ze in licentie gegeven in overeenstemming met deze Eindgebruikersvoorwaarden voor HERE Kaartgegevens en wordt elk exemplaar van de geleverde of anderszins verstrekte Kaartgegevens met de volgende "Kennisgeving van gebruik" gemarkeerd en vastgelegd, en worden ze in overeenstemming met deze Kennisgeving behandeld:


Kennisgeving van gebruik

Opdrachtnemer (Fabrikant / Leverancier) Naam: HERE

Opdrachtnemer (Fabrikant/leverancier) Adres: 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Deze Kaartgegevens zijn een commercieel goed zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en zijn onderworpen aan deze Eindgebruikersvoorwaarden waaronder deze Kaartgegevens zijn verstrekt.

© 2020 HERE - Alle rechten voorbehouden.


Engelse taal. Het is mogelijk dat u een versie van deze voorwaarden ontvangt die is vertaald uit de oorspronkelijke Engelstalige versie. In geval van strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze voorwaarden en een versie in een andere taal, prevaleert de Engelstalige versie. De Engelstalige versie van deze voorwaarden zal u worden verstrekt nadat VCT van u een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen.

Indien de functionaris die het contract afsluit, de federale overheidsdienst of een federale ambtenaar weigert de in deze overeenkomst voorziene legenda te gebruiken, moet de functionaris, de federale overheidsdienst of federale ambtenaar HERE hiervan op de hoogte brengen alvorens aanvullende of alternatieve rechten op de Kaartgegevens te vorderen.

De volgende eindgebruikerslicentieovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van satellietbeelden die via een VCT-service of -product worden verstrekt:

DIGITALGLOBE® LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst ("Overeenkomst") is een contract voor een licentie (geen verkoop) voor het gebruik van DigitalGlobe, Inc.'s ("DigitalGlobe") Digitale lucht- en satellietfotografie (in deze Overeenkomst aangeduid als "Product"). Het Product is geplaatst op een cd-rom of een ander medium of wordt gedownload en bevat alle beeldmateriaal, orthofoto's, vectorgegevens, attribuutgegevens, bestanden, gerelateerde documentatie, gegevens die naar u of uw computer worden gedistribueerd en alle toekomstige updates en upgrades die aan u worden geleverd.

DigitalGlobe is alleen bereid om het Product dat met deze Overeenkomst wordt geleverd aan u ("u" of "uw") in licentie te geven op voorwaarde dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden stemt DigitalGlobe er niet mee in het Product aan u in licentie te geven en mag u het Product niet downloaden, gebruiken of het anderszins openen. Als het product aan u is geleverd op een tastbaar medium zoals een cd, moet u het Product terugsturen naar DigitalGlobe en wordt de door u betaalde prijs aan u terugbetaald. In het geval dat u het Product niet op de aangegeven wijze retourneert of dat u het Product downloadt, gebruikt of anderszins opent, erkent u dat u gehouden bent aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst.


Wij verzoeken u de hierna beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het Product te gebruiken erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen EN DE HIERIN UITEENGEZETTE RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT en stemt u ermee in aan deze voorwaarden gehouden te zijn.


 1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst gelden de volgende definities:
  1. Commerciële Exploitatie of Commercieel Doeleinde. Herverspreiding, heruitzending of publicatie met winstoogmerk of tegen betaling, waaronder, zonder beperking: (i) reclame; (ii) gebruik in marketing- en promotiemateriaal en -diensten namens een klant, cliënt, werkgever, werknemer of ten behoeve van uzelf; (iii) gebruik in materialen of diensten die te koop zijn of waarvoor vergoedingen of kosten worden betaald of ontvangen (bijv. aanvullend materiaal bij lesboeken, boeken, syllabi, cursuspakketten); en (iv) gebruik in boeken, nieuwspublicaties of tijdschriften zonder een Educatief Doeleinde.
   1. één individu;
   2. één vennootschap of soortgelijke rechtspersoon (met uitzondering van gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die als een afzonderlijke Klantgroep zullen worden behandeld);
   3. één dochteronderneming van een entiteit of één daaraan gelieerde onderneming;
   4. één afdeling van een federale dienst op het niveau van het Amerikaanse kabinet (bijv. kantoor van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar met uitzondering van onderafdelingen);
   5. één civiele federale dienst onder het niveau van het Amerikaanse kabinet;
   6. één afdeling van de vier krijgsmachtdelen, een defensieagentschap, een van de centrale commando's, een van de entiteiten die niet tot het Amerikaanse ministerie van Defensie behoren genoemd in 50 U.S.C. Section 401a, of het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken;
   7. één afdeling van een buitenlandse krijgsmacht of een internationale defensie- of inlichtingeninstantie;
   8. één staats- of provinciale instantie;
   9. één regionale of lokale overheid;
   10. één niet-gouvernementele organisatie of organisatie zonder winstoogmerk;
   11. één afdeling binnen één onderwijsorganisatie binnen één land;
   12. één internationale instantie zoals de NAVO, maar met uitzondering van de Verenigde Naties en de Europese Unie;
   13. één bureau of afdeling binnen de Verenigde Naties of de Europese Unie; of
   14. één entiteit die gelijkwaardig is aan een van de hierboven genoemde entiteiten en die buiten de Verenigde Staten is gevestigd.
  2. Elk niet-commercieel gebruik voor demonstratie-, promotie- of opleidingsdoeleinden en niet voor Commerciële Exploitatie gedurende een periode van 90 dagen vanaf de verzending van het product.
  3. Afgeleide Werken.Alle producten of werken die zijn afgeleid van het Product, welke afgeleide tot stand is gekomen of ontwikkeld zoals onder deze Overeenkomst toegestaan en waarin het Product kan zijn herschikt, omgevormd, aangepast of opgenomen, en die, indien zij zonder toestemming van DigitalGlobe zijn ontwikkeld, een inbreuk op het auteursrecht zouden vormen.
  4. Educatief Doeleinde.Elke niet-commerciële studie of elk niet-commercieel onderzoek uitsluitend uitgevoerd ter bevordering van het onderwijs en niet voor Commerciële Exploitatie.
  5. Federale Civiele Overheidsdienst.Elke overheidsdienst op federaal niveau, MET UITZONDERING VAN alle agentschappen van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de agentschappen die onder U.S. Code Title 50 vallen. Het U.S. Army Corps of Engineers valt onder de definitie van Federale Civiele Overheidsdienst in het kader van deze Overeenkomst.
  6. Gezamenlijk Project.Een verbintenis tussen u en een of meer andere Klantgroepen op basis van een contractuele relatie die bestaat bij de aankoop van de licentie.
  7. Staats- en Lokale Overheidsdienst.Elke overheidsdienst op staats- en lokaal niveau. Met betrekking tot de Verenigde Staten omvat de term "staat" de 50 Verenigde Staten en de territoria en bezittingen van de Verenigde Staten.
 2. Licentieverlening.Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en betaling van de toepasselijke licentiekosten, verleent DigitalGlobe u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie ("Licentie") om het Product uitsluitend voor persoonlijk gebruik, interne bedrijfsdoeleinden of voor Demonstratiedoeleinden of Educatieve Doeleinden te gebruiken, zoals uiteengezet op de toepasselijke orderbevestiging, en uitsluitend zoals hierna bepaald:
  1. Indien u een Staats- en Lokale Overheidsdienst bent, kunt u het Product en de Afgeleide Werken in volledige resolutie voor niet-Commerciële Doeleinden op uw website plaatsen op niet-downloadbare, niet-verspreidbare wijze en op een manier die het niet mogelijk maakt voor derden om het Product als een op zichzelf staand bestand te extraheren of te openen;
  2. Afgeleide Werken voor intern gebruik creëren, inclusief het herformatteren van het Product in andere formats of media dan waarin het wordt geleverd, het wijzigen van het Product door middel van manipulatietechnieken en/of het toevoegen van andere gegevens, en het maken van kopieën van het resulterende gebundelde beeldproduct;
  3. Het Product in niet-digitaal format en voor een niet-Commercieel Doeleinde publiceren in onderzoeksrapporten of soortgelijke publicaties; en
  4. Alle Producten of Afgeleide Werken moeten de volgende, opvallend weergegeven auteursrechtvermelding bevatten: "© DigitalGlobe, Inc. All Rights Reserved" voor het Product, en "Includes copyrighted material of DigitalGlobe, Inc., All Rights Reserved" voor Afgeleide Werken.
 3. Verboden gebruik. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling is het u niet toegestaan:
  1. Het Product of de Afgeleide Werken te gebruiken voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Commerciële Exploitatie; of
  2. Het Product of de Afgeleide Werken te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, over te dragen, weg te geven, openbaar te maken, te kopiëren of reproduceren (zelfs als deze met andere materialen zijn samengevoegd), te tonen of distribueren, behalve waar uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge deze Overeenkomst; of
  3. Het Product te laten wijzigen, vertalen, er reverse-engineering op toe te laten passen, decompileren, demonteren of hacken, dan wel dit toe te staan of hiervoor toestemming te geven; of
  4. Het Product te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving; of
  5. Het gebruiken van enig type bot, spidervirus, klok, timer, teller, worm, softwareslot, drop dead device, packet-sniffer, Trojaans paard, trapdoor, tijdbom,of enige andere code of instructie die bedoeld zijn om heimelijke of ongeoorloofde toegang te bieden of die bedoeld zijn om het Product te vervormen, te verwijderen, te beschadigen of te demonteren; of
  6. Het Product te gebruiken om informatie te ontwikkelen, door te geven of op te slaan die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van derden.
 4. Eigendom. U erkent hierbij dat DigitalGlobe de eigenaar is van het Product, en zich hierbij alle rechten op het Product voorbehoudt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere eigendomsrechten die voortvloeien uit het recht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Alle rechten in en op het Product die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend, zijn voorbehouden aan DigitalGlobe. Deze Overeenkomst geeft u geen recht op (kopieën van) het Product.
 5. Concurrerende producten. U verklaart dat u zich niet bezighoudt met het in licentie geven of anderszins verkopen van lucht- of satellietbeelden die vergelijkbaar zijn met het Product en gaat ermee akkoord dat u, zolang u in het bezit bent van enig onderdeel van het Product, niet zult concurreren met DigitalGlobe door het in licentie geven of anderszins verkopen van lucht- of satellietbeelden die vergelijkbaar zijn met het Product. U gaat er verder mee akkoord dat u het Product niet zult cederen, verkopen, verhandelen, ruilen, overdragen, uitlenen, verhuren, leasen, in sublicentie geven of in pand geven, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst. Op het Product kan een uitschakelcode of andere beveiligingsmiddelen van toepassing zijn, en het zal mogelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, niet meer functioneren in het geval u een van uw verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst niet nakomt.
 6. Installatie, training, ondersteuning en onderhoud. U bent verantwoordelijk voor het leveren van de ondersteuningssoftware en -hardware die nodig is om het Product te bekijken, te gebruiken, te openen of op een andere manier weer te geven, en voor het verkrijgen van eventuele training die nodig is om het Product te gebruiken. DigitalGlobe kan naar eigen keuze ondersteuning bieden en updates, correcties en herzieningen van het Product aanbrengen.
 7. Geheimhouding en eigendomsrechten. Het Product bevat metagegevens en andere vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde informatie van DigitalGlobe ("Vertrouwelijke Informatie") en wordt beschermd doorAmerikaans en internationaal civiel en strafrecht, en DigitalGlobe blijft in elk geval de eigenaar van het Product. U mag geen op het Product aangebrachte auteursrecht- of andere eigendomsrechtvermeldingen verwijderen of wijzigen, en u dient al dezevermeldingen te reproduceren op alle lucht- of satellietbeelden die met behulp van het Product worden geproduceerd, geëxporteerd, gekopieerd of gemaakt, op alle producten en materialen die dergelijke beelden bevatten, en op tastbare kopieënvan het Product. Bij beëindiging van deze Overeenkomst mag u geen gebruik meer maken van het Product. De verplichtingen van deze paragraaf 7 blijven ook na beëindiging van kracht. U mag geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor enigdoel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge deze Overeenkomst en u mag alleen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan uw werknemers en toegestane sublicentiehouders die hiervan kennis moeten hebben in het kader van deze Overeenkomst en dieeen geheimhoudingsplicht hebben die niet minder beperkend is dan uw plicht ingevolge deze Overeenkomst. U beschermt de Vertrouwelijke Informatie tegen ongeoorloofd gebruik, toegang of openbaarmaking op dezelfde manier als u uw eigen vertrouwelijke ofeigendomsrechtinformatie van vergelijkbare aard en met niet minder dan redelijke zorg beschermt.
 8. Op verzoek van DigitalGlobe verstrekt u de garantie dat u het Product gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Na kennisgeving kan DigitalGlobe uw bescheiden, administratie en boeken met betrekking tot het gebruik van het Product inzien om er zeker van te zijn dat het Product in overeenstemming met deze Overeenkomst wordt gebruikt.
 9. Looptijd en beëindiging.Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u akkoord gaat met deze Overeenkomst nadat u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de hierin opgenomen voorwaarden en blijft volledig van kracht tot aan de beëindiging ervan, zoals hieronder bepaald. DigitalGlobe heeft met onmiddellijke ingang na kennisgeving aan u het recht om deze Overeenkomst te beëindigen indien u een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden. Na beëindiging van deze Overeenkomst komen alle ingevolge deze Overeenkomst aan u verleende rechten onmiddellijk te vervallen. U zult (i) ieder gebruik van het Product staken; (ii) indien het Product op een tastbaar medium is geleverd, het Product en alle kopieën daarvan aan DigitalGlobe retourneren; (iii) alle kopieën van het Product of enig deel daarvan verwijderen van ieder computeropslagapparaat of -medium waarop u het Product hebt geplaatst of waarop u anderen hebt toegestaan het Product te plaatsen; en (iv) DigitalGlobe desgevraagd een schriftelijke verklaring geven dat u aan al uw verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst hebt voldaan.
 10. Garantiebeperking. DigitalGlobe garandeert dat het Product gedurende een periode van 90 dagen na levering nagenoeg zal werken conform de geldende specificatie. De enige verplichting van DigitalGlobe en uw volledige rechtsmiddel voor schending van de bovenstaande garantie is dat DigitalGlobe, naar eigen keuze en op eigen kosten, (i) het niet-conforme Product dat tijdens de garantieperiode wordt geretourneerd, repareert of vervangt; of (ii) alle vergoedingen terugbetaalt die zijn betaald voor het niet-conforme Product dat tijdens de garantieperiode wordt geretourneerd. Voorwaarde voor het nakomen van deze verplichtingen is dat het Product ongewijzigd is, dat het op de juiste wijze met de daarvoor geschikte software en hardware is geopend en dat u DigitalGlobe gedurende de garantieperiode schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van het gebrek.
  DigitalGlobe geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid van de lucht- of satellietbeelden of andere gegevens die in verband met het Product worden verstrekt.
  Behalve zoals hierboven bepaald, wordt het Product geleverd "as is" zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, en alle garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel worden uitdrukkelijk afgewezen. DigitalGlobe garandeert niet dat het Product aan uw behoeften of verwachtingen zal voldoen, of dat de werking van het Product vrij van fouten of ononderbroken zal zijn.
  De beperkte garantie is ongeldig als een non-conformiteit het gevolg is van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of wijziging door een andere persoon dan DigitalGlobe.
 11. Aansprakelijkheidsbeperking. DigitalGlobe is in geen geval aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, bijzondere of indirecte schade (met inbegrip van gederfde winst en verloren gegane gegevens), of schadevergoeding die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst en het Product, ook indien DigitalGlobe op de hoogte is gebracht van de kans op dergelijke schade. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van DigitalGlobe in verband met deze overeenkomst en het Product (op grond van contract, onrechtmatige daad of anderszins) is niet hoger dan het bedrag van de aan DigitalGlobe voor het Product betaalde licentievergoedingen. Deze PARAGRAAF is volledig van kracht, ook als de in PARAGRAAF 10 verstrekte garantie geacht wordt haar essentiële doel te hebben gemist.
 12. Exportcontrole. U zult het Product niet (opnieuw) exporteren in strijd met de exportregelgeving van de Amerikaanse overheid of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U zult DigitalGlobe verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle boetes, straffen, aansprakelijkheden, schade, en (on)kosten die DigitalGlobe maakt als gevolg van een overtreding van deze wet- en regelgeving door u of een van uw vertegenwoordigers of werknemers.
 13. Aanvaarding licentie.U erkent en gaat ermee akkoord dat door (a) het verbreken van het zegel op een pakket met het Product; (b) het geheel of gedeeltelijk accepteren van een offerte die het Product beschrijft op welke wijze dan ook (inclusief het gebruik van de aankooporder van Eindgebruiker, ongeacht of deze aankoop afwijkende voorwaarden bevat); (c) het downloaden, installeren, gebruiken, manipuleren of op andere wijze toegang hebben tot het Product op computerhardware; (d) het beschadigen of vernietigen van het Product; (e) het bewaren van het Product voor meer dan 15 dagen na ontvangst; of (f) het klikken op een elektronische knop "VERZEND", "INSTALLEREN", "IK GA AKKOORD" of soortgelijke links die door DigitalGlobe kunnen worden aangewezen om het Product te installeren, u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en u ermee akkoord gaat afstand te doen van alle rechten of vereisten onder alle wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bestanden vereisen.
 14. Kennisgeving van beperkte rechten aan de Amerikaanse overheid. Indien het Product is aangeschaft voor of namens de Amerikaanse overheid, wordt dit Product voorzien van BEPERKTE RECHTEN. Voor het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking door de Amerikaanse overheid gelden beperkingen zoals uiteengezet in de subparagrafen (a) tot en met (d) van de clausule inzake commerciële computersoftware - beperkte rechten op FAR 52.227-19, (c)(1)(ii) van de clausule inzake rechten op technische gegevens en computersoftware op DFARS 252.227-7013, en in soortgelijke clausules in het FAR-supplement van de NASA, zoals van toepassing. De opdrachtnemer/fabrikant van deze Software is DigitalGlobe, Inc. 1601 Dry Creek Drive, Suite 260, Longmont, Colorado 80503.
 15. Overige bepalingen.
  1. U erkent dat elke feitelijke of dreigende inbreuk op paragraaf 2, 4 of 7 onmiddellijke, onherstelbare schade aan DigitalGlobe zal opleveren waarvoor een financiële schadevergoeding ontoereikend verhaal zou bieden, en dat een voorlopige voorziening wel passend verhaal voor een dergelijke inbreuk zou bieden. Indien een geding wordt aangespannen om deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de in het gelijk gestelde partij recht op haar redelijke advocaatkosten, gerechtskosten en andere incassokosten, naast enige andere aan haar toegekende voorzieningen.
  2. Het niet eisen van de nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van DigitalGlobe om alsnog de volledige en correcte nakoming van deze bepaling te eisen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar.
  3. Noch deze Overeenkomst noch een van de rechten en verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst kan door u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalGlobe worden gecedeerd of overgedragen. Deze beperking van cessie of overdracht is van rechtswege van toepassing op cessies of overdrachten, alsmede door contract of (samen)voeging. Iedere poging tot cessie of overdracht in strijd met het bovenstaande is nietig.
  4. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van de Staat Colorado, Verenigde Staten, zonder inachtneming van beginselen van het conflictenrecht die de toepassing van wetgeving van een andere staat of ander rechtsgebied zouden vereisen. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Elk geding of elke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst moet worden voorgelegd aan een federale rechtbank of een staatsrechtbank in Boulder County, Colorado, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de absolute en relatieve bevoegdheid van een dergelijke rechtbank in een dergelijk geding of dergelijke procedure.
  5. Ingeval deze Overeenkomst en een door u en DigitalGlobe, Inc. ondertekende schriftelijke licentieovereenkomst strijdig mochten zijn, prevaleert de schriftelijke licentieovereenkomst.
  6. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de gehele overeenkomst tussen u en DigitalGlobe met betrekking tot de hierin uiteengezette zaken en hierin zijn alle voorafgaande beraadslagingen en afspraken tussen ons opgenomen. Uw aanvaarding van deze Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet; eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden die door u in andere documenten, zoals een aankooporder, worden verstrekt, hebben geen enkel juridisch bindend effect. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een bindend schriftelijk document dat door u en DigitalGlobe wordt aangegaan.
  7. Het is mogelijk dat u een versie van deze Overeenkomst ontvangt die is vertaald uit de oorspronkelijke Engelstalige versie. In geval van strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en een versie die in een andere taal is verstrekt, prevaleert de Engelstalige versie. 
 16. Kennisgevingen Kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst dienen persoonlijk ter hand te worden gesteld of per Amerikaanse aangetekende brief met bericht van ontvangst te worden verzonden naar het hieronder vermelde adres en zijn bij ontvangst van kracht:

DIGITALGLOBE, INC.
ATTN: LEGAL DEPT.
1601 Dry Creek Dr., Suite 260
Longmont, CO 80503, USA

BEPERKT GEBRUIK

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing indien u op verzoek van of via een derde, zoals uw leverancier of serviceprovider, toegang krijgt tot de Softwaredienst:

Achtergrond

VCT levert haar eigen location intelligence software dienst ("Location Intelligence Softwaredienst") aan een entiteit die uw leverancier of serviceprovider kan zijn ("VCT-klant"). In verband met het verlenen van Location Intelligence Softwaredienst aan VCT-klant en op verzoek van VCT-klant, verleent VCT u toegang tot de Softwaredienst, die beperkte mogelijkheden heeft van de Location Intelligence Softwaredienst die door VCT aan VCT-klant wordt verleend. De Softwaredienst wordt u aangeboden via toegang tot deze website. Door in te loggen op de website of anderszins gebruik te maken van de Softwaredienst, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) de Softwaredienst aan u "AS IS" wordt geleverd, zonder enige garantie, expliciet or impliciet, van welke aard dan ook; (b) u alle risico's van het gebruik van de Softwaredienst op zich neemt; en (c) op uw gebruik het volgende van toepassing is: (i) de volgende voorwaarden en bepalingen, (ii) alle voorwaarden en bepalingen die hierboven in deze VCT-kaartgegevens, satellietbeelden en gebruikersvoorwaarden voor beperkt gebruik zijn uiteengezet, en (iii) de voorwaarden en bepalingen die zijn uiteengezet in de overeenkomst tussen VCT (of haar voorganger) en VCT-klant ("Klantovereenkomst").

Licentie

Met inachtneming van de voorwaarden van de Klantovereenkomst verleent VCT u hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Softwaredienst, uitsluitend gedurende de looptijd van de Klantovereenkomst en uitsluitend in verband met uw toezicht op de uitvoering van de diensten die VCT aan u verleent. Deze licentie zal onmiddellijk worden beëindigd bij beëindiging van de Klantovereenkomst of op het moment dat VCT-klant aan VCT laat weten dat u niet langer recht hebt op toegang tot en gebruik van de Softwaredienst.

Beperkingen

U erkent dat de Softwaredienst bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van VCT of haar leveranciers bevat. Het is u derhalve niet toegestaan (i) de Softwaredienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, door te verkopen, over te dragen, te distribueren, in sublicentie te geven of te reproduceren, (ii) de Softwaredienst te gebruiken om andere software te ontwikkelen die concurrerend is met of vergelijkbaar is met de Softwaredienst of een concurrent van VCT toegang te geven tot de Softwaredienst, (iii) de Softwaredienst te decompileren, te demonteren of er reverse-engineering op toe te passen, (iv) een op de Softwaredienst aangebrachte eigendomsrechtaanduiding te verwijderen of te bedekken, of (v) een derde te helpen bij het verrichten van een van de voorgaande activiteiten. U stemt er ook mee in de Softwaredienst niet te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van systemen of inhoud waartoe u niet bevoegd bent (waaronder systemen of inhoud die niet door VCT of VCT-klant aan u zijn verstrekt), of om op een onwettige manier van de Softwaredienst gebruik te maken.

Afwijzing van aansprakelijkheid

VCT geeft geen verklaringen of garanties rechtstreeks aan u met betrekking tot de Softwaredienst of uw gebruik ervan. Eventuele verklaringen of garanties met betrekking tot de Softwaredienst (indien van toepassing) zijn door VCT uitsluitend aan VCT-klant verstrekt. U mag niet afgaan op dergelijke verklaringen of garanties. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE SOFTWAREDIENST, DE KAARTGEGEVENS, DE WEGCONDITIES EN ALLE INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN "AS IS" EN "MET ALLE GEBREKEN" AAN U VERSTREKT. VCT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS EN DATALEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE DOOR DE SOFTWAREDIENST WORDT VERSTREKT EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDIENST, DE KAARTGEGEVENS, DE WEGCONDITIES EN ALLE INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN ALLE IMPLICIETE SCHADELOOSSTELLINGEN.

Geen aansprakelijkheid

VCT en haar gelieerde ondernemingen, en elk van hun licentiegevers, serviceproviders en dataleveranciers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u met betrekking tot (uw gebruik van) de Softwaredienst. Indien er aansprakelijkheid van welke aard dan ook ontstaat met betrekking tot de Softwaredienst, is VCT alleen aansprakelijk (voor zover dat al het geval is) jegens VCT-klant. U mag geen enkele vordering van welke aard dan ook rechtstreeks instellen tegen VCT, aan haar gelieerde ondernemingen, of een van hun licentiegevers, of serviceproviders of dataleveranciers, en doet hierbij afstand van alle vorderingen van welke aard dan ook die u hebt tegen VCT en aan haar gelieerde ondernemingen, en hun licentiegevers of serviceproviders of dataleveranciers die voortkomen uit uw gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de Softwaredienst, en gaat ermee akkoord om VCT en aan haar gelieerde ondernemingen, en hun licentiegevers of serviceproviders of dataleveranciers hiervoor schadeloos te stellen. U NEEMT ALLE RISICO'S OP ZICH DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDIENST. VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LICENTIEGEVERS EN SERVICEPROVIDERS EN DATALEVERANCIERS, ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWAREDIENST, KAARTGEGEVENS, WEGCONDITIES, OF INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF SOFTWARE, GEDERFDE BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES, OOK ALS VCT OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS OF DATALEVERANCIERS OF VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OF HET BESTAAN DAARVAN.

INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET-AFDWINGBAAR OF NIET VAN TOEPASSING WORDEN GEACHT, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LEIDINGGEVENDEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, EN EVENTUELE SERVICEPROVIDERS OF DATALEVERANCIERS, VOOR SCHADE AAN U NIET MEER DAN VIJFTIG DOLLAR ($50,00). Bepaalde landen of staten staan de afwijzing van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen/uitsluitingen mogelijk niet in hun geheel op u van toepassing zijn.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord VCT en aan haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen en rechtszaken, en schade, aansprakelijkheden, vonnissen en kosten die voortvloeien uit dergelijke vorderingen en rechtszaken op basis van uw gebruik of misbruik van de Softwaredienst of uw inbreuk op enige bepaling van deze voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De eigendom van de Softwaredienst berust te allen tijde bij VCT of haar licentiegevers. Er zijn geen impliciete licenties verleend onder deze voorwaarden.

Informatie; toezicht

Alle informatie of gegevens die u invoert in of verzendt met behulp van de Softwaredienst of die door VCT worden verzameld tijdens uw gebruik van de Softwaredienst worden niet beschouwd als uw vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en zijn bij uitsluiting eigendom van VCT. Behoudens voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, staat het VCT en de aan haar gelieerde ondernemingen vrij om deze informatie en gegevens op enigerlei wijze en zonder enige beperking te gebruiken en openbaar te maken.

Exportcontrole

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de aan u verleende Softwaredienst of enig rechtstreeks product daarvan zult (her)exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle licenties en goedkeuringen die vereist zijn onder de van toepassing zijnde exportwetgeving, -regels en -voorschriften.

Arbitrage; rechtskeuze

Deze voorwaarden en de nakoming hiervan door partijen wordt uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht, zonder inachtneming van de bepalingen inzake conflictenrecht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. Voordat een van de partijen een juridische actie of procedure kan starten, moet deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van het geschil of de onenigheid en een of meer van haar leidinggevenden ter beschikking stellen om te goeder trouw te proberen het geschil of de onenigheid op te lossen. U en VCT stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland. Elke partij stemt ermee in dat elke procedure om een geschil ingevolge deze Overeenkomst te beslechten of hierover te procederen, hetzij in arbitrage, hetzij voor de rechter, uitsluitend op individuele basis zal worden gevoerd, en dat geen van beide partijen zal proberen een geschil te laten behandelen als een collectieve claim, een groepsvordering, een procedure ingesteld door een advocaat op persoonlijke titel, of in een procedure waarin een van beide partijen in een representatieve hoedanigheid optreedt of voornemens is op te treden. Partijen komen voorts overeen dat geen enkele arbitrage of procedure zal worden samengevoegd, geconsolideerd of gecombineerd met een andere arbitrage of procedure zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij die andere arbitrage of procedure.

Kennisgeving

Vragen, klachten of claims met betrekking tot de Softwaredienst kunnen worden gericht aan VCT per adres One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, USA, attention: Verizon Connect Legal Department. Een kopie van een dergelijke aan VCT gezonden schriftelijke mededeling wordt ook naar de General Counsel van Verizon Connect gestuurd op het volgende adres: Verizon Connect, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.