Dit beleid is beschikbaar in de volgende landen:

Verizon Connect Telo Inc. ("VCT") gebruiksvoorwaarden voor kaartgegevens, satellietbeelden en beperkt gebruik

De toegang tot en het gebruik van deze website, de kaartgegevens, satellietbeelden en alle andere informatie of inhoud die samen met of via deze website wordt verstrekt (gezamenlijk de "Softwaredienst") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

ALS U GEEN DIRECTE KLANT VAN VCT BENT, MAAR OP VERZOEK VAN UW LEVERANCIER, SERVICEPROVIDER OF EEN ANDERE ENTITEIT DIE KLANT VAN VCT IS, TOEGANG HEBT GEKREGEN TOT EEN SOFTWAREDIENST, DAN KRIJGT U BEPERKTE TOEGANG TOT DE SOFTWAREDIENST ONDER DEZE VOORWAARDEN. ZIE HET ONDERDEEL "BEPERKT GEBRUIK" HIERNA.

AUTEURSRECHTEN

Alle website-ontwerpen, teksten en afbeeldingen van VCT en de selectie en indeling daarvan zijn auteursrechtelijk beschermde werken van VCT. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKINFORMATIE

De op deze website genoemde VCT-product- en servicenamen zijn handelsmerken of servicemerken van VCT. Alle andere producten of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen zijn de handelsmerken of servicemerken van hun betreffende eigenaars.

GEBRUIK EN INHOUD WEBSITE

U mag geen informatie van deze website gebruiken, wijzigen, kopiëren, afdrukken, weergeven, reproduceren, verspreiden of publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van VCT. VCT kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan deze website of aan de Softwarediensten.

KAARTGEGEVENS

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van kaartgegevens die via een VCT-service of -product worden verstrekt:

Eindgebruikersvoorwaarden HERE Kaartgegevens

De kaartgegevens ("Kaartgegevens") worden alleen verstrekt voor uw zakelijk of persoonlijk intern gebruik en niet voor wederverkoop. Zij zijn auteursrechtelijk beschermd en onderworpen aan de volgende voorwaarden die door u, enerzijds, en VCT en haar licentiegevers (inclusief hun licentiegevers en leveranciers), anderzijds, zijn overeengekomen.

Vermeldingen inzake auteursrecht: https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Algemene Voorwaarden

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord deze Kaartgegevens in combinatie met VCT-producten te gebruiken voor de uitsluitend zakelijke of persoonlijke interne doeleinden waarvoor u een licentie hebt gekregen, en niet voor servicebureau-, time-sharing- of andere soortgelijke doeleinden. Dienovereenkomstig, maar met inachtneming van de in de volgende paragrafen beschreven beperkingen, mag u deze Kaartgegevens alleen kopiëren als dit nodig is voor uw toegestane gebruik om (i) deze te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven auteursrechtvermeldingen verwijdert en de Kaartgegevens op geen enkele manier wijzigt. U stemt ermee in om geen enkel deel van deze Kaartgegevens anderszins te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren of te demonteren, of er afgeleide werken van te maken, of er reverse-engineering op toe te passen, en mag deze niet overdragen of distribueren in welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, behalve voor zover door dwingend recht toegestaan. Sets die uit meerdere discs bestaan mogen alleen worden overgedragen of verkocht als complete set zoals geleverd door VCT en niet als een subset daarvan.

Beperkingen. Tenzij u hiervoor een specifieke licentie hebt gekregen van VCT, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u deze Kaartgegevens niet gebruiken (a) met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd op of anderszins zijn verbonden of in communicatie staan met voertuigen waarmee voertuignavigatie, plaatsbepaling, verzending, real-time routebegeleiding, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen mogelijk zijn; of (b) met, of communicerend met, plaatsbepalingsapparatuur of mobiele of draadloos verbonden elektronische of computerapparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, palmtop- en draagbare computers, pagers en persoonlijke digitale assistenten (PDA's).

Waarschuwing. De Kaartgegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten als gevolg van het verstrijken van de tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, waarbij elk van deze factoren kan leiden tot onjuiste resultaten.

Geen garantie: Deze Kaartgegevens worden u verstrekt "as is" en u gaat ermee akkoord deze op eigen risico te gebruiken. VCT en haar licentiegevers (en hun licentiegevers en leveranciers) geven geen (product)garanties of toezeggingen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of te verkrijgen resultaten van deze Kaartgegevens, noch in verband met ononderbroken toegang of foutvrij zijn van de Kaartgegevens of de server.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: VCT EN HAAR LICENTIEGEVERS (MET INBEGRIP VAN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U: MET BETREKKING TOT EEN VORDERING, AANSPRAAK OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE VORDERING, DE AANSPRAAK OF DE AKTIE MET BETREKKING TOT VERLIES, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE; OF VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE OF ONVERMOGEN DEZE TE GEBRUIKEN, ENIG GEBREK IN DE INFORMATIE, OF DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, OF HET NU GAAT OM EEN ACTIE OP GROND VAN EEN CONTRACT OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OOK INDIEN VCT OF HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade niet toe, dus in dat opzicht kan het zijn dat het bovenstaande niet op u van toepassing is.

Exportcontrole. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de aan u verstrekte Kaartgegevens of enig rechtstreeks product daarvan zult exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle licenties en goedkeuringen die vereist zijn onder de van toepassing zijnde exportwetgeving, -regels en -voorschriften.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen VCT (en haar licentiegevers, met inbegrip van hun licentiegevers en leveranciers) en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die eerder tussen ons bestonden met betrekking tot dat onderwerp.

Toepasselijk recht. Op bovenstaande voorwaarden is het recht van de staat Illinois van toepassing; echter, waar Europese HERE Kaartgegevens worden gebruikt is dat van Nederland van toepassing, zonder uitvoering te geven aan (i) de bepalingen van het conflictenrecht, of (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken, dat uitdrukkelijk is uitgesloten. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van de staat Illinois en Nederland, al naargelang wat van toepassing is, voor alle geschillen, vorderingen en gedingen voortvloeiend uit of in verband met de Kaartgegevens die u ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt.

Eindgebruikers overheid. Indien de Kaartgegevens worden verkregen door of namens de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die rechten wil verkrijgen of toepassen die soortgelijk zijn aan de rechten waarop gewoonlijk door de overheid van de Verenigde Staten aanspraak wordt gemaakt, gelden deze Kaartgegevens als een "commercieel goed" zoals gedefinieerd in 48 Code of Federal Regulations ("FAR") 2.101, worden ze in licentie gegeven in overeenstemming met deze Eindgebruikersvoorwaarden voor HERE Kaartgegevens en wordt elk exemplaar van de geleverde of anderszins verstrekte Kaartgegevens met de volgende "Kennisgeving van gebruik" gemarkeerd en vastgelegd, en worden ze in overeenstemming met deze Kennisgeving behandeld:


Kennisgeving van gebruik

Opdrachtnemer (Fabrikant / Leverancier) Naam: HERE

Opdrachtnemer (Fabrikant/leverancier) Adres: 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Deze Kaartgegevens zijn een commercieel goed zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en zijn onderworpen aan deze Eindgebruikersvoorwaarden waaronder deze Kaartgegevens zijn verstrekt.

© 2020 HERE - Alle rechten voorbehouden.


Engelse taal. Het is mogelijk dat u een versie van deze voorwaarden ontvangt die is vertaald uit de oorspronkelijke Engelstalige versie. In geval van strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze voorwaarden en een versie in een andere taal, prevaleert de Engelstalige versie. De Engelstalige versie van deze voorwaarden zal u worden verstrekt nadat VCT van u een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen.

Indien de functionaris die het contract afsluit, de federale overheidsdienst of een federale ambtenaar weigert de in deze overeenkomst voorziene legenda te gebruiken, moet de functionaris, de federale overheidsdienst of federale ambtenaar HERE hiervan op de hoogte brengen alvorens aanvullende of alternatieve rechten op de Kaartgegevens te vorderen.

BEPERKT GEBRUIK

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing indien u op verzoek van of via een derde, zoals uw leverancier of serviceprovider, toegang krijgt tot de Softwaredienst:

Achtergrond

VCT levert haar eigen location intelligence software dienst ("Location Intelligence Softwaredienst") aan een entiteit die uw leverancier of serviceprovider kan zijn ("VCT-klant"). In verband met het verlenen van Location Intelligence Softwaredienst aan VCT-klant en op verzoek van VCT-klant, verleent VCT u toegang tot de Softwaredienst, die beperkte mogelijkheden heeft van de Location Intelligence Softwaredienst die door VCT aan VCT-klant wordt verleend. De Softwaredienst wordt u aangeboden via toegang tot deze website. Door in te loggen op de website of anderszins gebruik te maken van de Softwaredienst, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) de Softwaredienst aan u "AS IS" wordt geleverd, zonder enige garantie, expliciet or impliciet, van welke aard dan ook; (b) u alle risico's van het gebruik van de Softwaredienst op zich neemt; en (c) op uw gebruik het volgende van toepassing is: (i) de volgende voorwaarden en bepalingen, (ii) alle voorwaarden en bepalingen die hierboven in deze VCT-kaartgegevens, satellietbeelden en gebruikersvoorwaarden voor beperkt gebruik zijn uiteengezet, en (iii) de voorwaarden en bepalingen die zijn uiteengezet in de overeenkomst tussen VCT (of haar voorganger) en VCT-klant ("Klantovereenkomst").

Licentie

Met inachtneming van de voorwaarden van de Klantovereenkomst verleent VCT u hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Softwaredienst, uitsluitend gedurende de looptijd van de Klantovereenkomst en uitsluitend in verband met uw toezicht op de uitvoering van de diensten die VCT aan u verleent. Deze licentie zal onmiddellijk worden beëindigd bij beëindiging van de Klantovereenkomst of op het moment dat VCT-klant aan VCT laat weten dat u niet langer recht hebt op toegang tot en gebruik van de Softwaredienst.

Beperkingen

U erkent dat de Softwaredienst bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van VCT of haar leveranciers bevat. Het is u derhalve niet toegestaan (i) de Softwaredienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, door te verkopen, over te dragen, te distribueren, in sublicentie te geven of te reproduceren, (ii) de Softwaredienst te gebruiken om andere software te ontwikkelen die concurrerend is met of vergelijkbaar is met de Softwaredienst of een concurrent van VCT toegang te geven tot de Softwaredienst, (iii) de Softwaredienst te decompileren, te demonteren of er reverse-engineering op toe te passen, (iv) een op de Softwaredienst aangebrachte eigendomsrechtaanduiding te verwijderen of te bedekken, of (v) een derde te helpen bij het verrichten van een van de voorgaande activiteiten. U stemt er ook mee in de Softwaredienst niet te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van systemen of inhoud waartoe u niet bevoegd bent (waaronder systemen of inhoud die niet door VCT of VCT-klant aan u zijn verstrekt), of om op een onwettige manier van de Softwaredienst gebruik te maken.

Afwijzing van aansprakelijkheid

VCT geeft geen verklaringen of garanties rechtstreeks aan u met betrekking tot de Softwaredienst of uw gebruik ervan. Eventuele verklaringen of garanties met betrekking tot de Softwaredienst (indien van toepassing) zijn door VCT uitsluitend aan VCT-klant verstrekt. U mag niet afgaan op dergelijke verklaringen of garanties. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE SOFTWAREDIENST, DE KAARTGEGEVENS, DE WEGCONDITIES EN ALLE INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN "AS IS" EN "MET ALLE GEBREKEN" AAN U VERSTREKT. VCT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS EN DATALEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE DOOR DE SOFTWAREDIENST WORDT VERSTREKT EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDIENST, DE KAARTGEGEVENS, DE WEGCONDITIES EN ALLE INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN ALLE IMPLICIETE SCHADELOOSSTELLINGEN.

Geen aansprakelijkheid

VCT en haar gelieerde ondernemingen, en elk van hun licentiegevers, serviceproviders en dataleveranciers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u met betrekking tot (uw gebruik van) de Softwaredienst. Indien er aansprakelijkheid van welke aard dan ook ontstaat met betrekking tot de Softwaredienst, is VCT alleen aansprakelijk (voor zover dat al het geval is) jegens VCT-klant. U mag geen enkele vordering van welke aard dan ook rechtstreeks instellen tegen VCT, aan haar gelieerde ondernemingen, of een van hun licentiegevers, of serviceproviders of dataleveranciers, en doet hierbij afstand van alle vorderingen van welke aard dan ook die u hebt tegen VCT en aan haar gelieerde ondernemingen, en hun licentiegevers of serviceproviders of dataleveranciers die voortkomen uit uw gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de Softwaredienst, en gaat ermee akkoord om VCT en aan haar gelieerde ondernemingen, en hun licentiegevers of serviceproviders of dataleveranciers hiervoor schadeloos te stellen. U NEEMT ALLE RISICO'S OP ZICH DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDIENST. VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LICENTIEGEVERS EN SERVICEPROVIDERS EN DATALEVERANCIERS, ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWAREDIENST, KAARTGEGEVENS, WEGCONDITIES, OF INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF SOFTWARE, GEDERFDE BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES, OOK ALS VCT OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS OF DATALEVERANCIERS OF VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OF HET BESTAAN DAARVAN.

INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET-AFDWINGBAAR OF NIET VAN TOEPASSING WORDEN GEACHT, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN LEIDINGGEVENDEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, EN EVENTUELE SERVICEPROVIDERS OF DATALEVERANCIERS, VOOR SCHADE AAN U NIET MEER DAN VIJFTIG DOLLAR ($50,00). Bepaalde landen of staten staan de afwijzing van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen/uitsluitingen mogelijk niet in hun geheel op u van toepassing zijn.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord VCT en aan haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen en rechtszaken, en schade, aansprakelijkheden, vonnissen en kosten die voortvloeien uit dergelijke vorderingen en rechtszaken op basis van uw gebruik of misbruik van de Softwaredienst of uw inbreuk op enige bepaling van deze voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De eigendom van de Softwaredienst berust te allen tijde bij VCT of haar licentiegevers. Er zijn geen impliciete licenties verleend onder deze voorwaarden.

Informatie; toezicht

Alle informatie of gegevens die u invoert in of verzendt met behulp van de Softwaredienst of die door VCT worden verzameld tijdens uw gebruik van de Softwaredienst worden niet beschouwd als uw vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en zijn bij uitsluiting eigendom van VCT. Behoudens voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, staat het VCT en de aan haar gelieerde ondernemingen vrij om deze informatie en gegevens op enigerlei wijze en zonder enige beperking te gebruiken en openbaar te maken.

Exportcontrole

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de aan u verleende Softwaredienst of enig rechtstreeks product daarvan zult (her)exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle licenties en goedkeuringen die vereist zijn onder de van toepassing zijnde exportwetgeving, -regels en -voorschriften.

Arbitrage; rechtskeuze

Deze voorwaarden en de nakoming hiervan door partijen wordt uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht, zonder inachtneming van de bepalingen inzake conflictenrecht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. Voordat een van de partijen een juridische actie of procedure kan starten, moet deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van het geschil of de onenigheid en een of meer van haar leidinggevenden ter beschikking stellen om te goeder trouw te proberen het geschil of de onenigheid op te lossen. U en VCT stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland. Elke partij stemt ermee in dat elke procedure om een geschil ingevolge deze Overeenkomst te beslechten of hierover te procederen, hetzij in arbitrage, hetzij voor de rechter, uitsluitend op individuele basis zal worden gevoerd, en dat geen van beide partijen zal proberen een geschil te laten behandelen als een collectieve claim, een groepsvordering, een procedure ingesteld door een advocaat op persoonlijke titel, of in een procedure waarin een van beide partijen in een representatieve hoedanigheid optreedt of voornemens is op te treden. Partijen komen voorts overeen dat geen enkele arbitrage of procedure zal worden samengevoegd, geconsolideerd of gecombineerd met een andere arbitrage of procedure zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij die andere arbitrage of procedure.

Kennisgeving

Vragen, klachten of claims met betrekking tot de Softwaredienst kunnen worden gericht aan VCT per adres One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, USA, attention: Verizon Connect Legal Department. Een kopie van een dergelijke aan VCT gezonden schriftelijke mededeling wordt ook naar de General Counsel van Verizon Connect gestuurd op het volgende adres: Verizon Connect, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.