Te zasady są dostępne w następujących krajach:

Warunki ograniczonego korzystania przez Użytkownika z Danych kartograficznych oraz Obrazów satelitarnych Verizon Connect Telo Inc. („VCT”)

Dostęp do niniejszej strony internetowej, danych kartograficznych, obrazów satelitarnych oraz wszelkich innych informacji lub treści dostarczanych wraz z niniejszą stroną internetową lub za jej pośrednictwem albo korzystanie z nich (łącznie określane jako „Usługi oprogramowania”) podlega następującym warunkom:

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST BEZPOŚREDNIM KLIENTEM VCT, ALE OTRZYMAŁ DOSTĘP DO DOWOLNYCH USŁUG OPROGRAMOWANIA NA ŻĄDANIE DOSTAWCY LUB USŁUGODAWCY UŻYTKOWNIKA LUB INNEGO PODMIOTU BĘDĄCEGO KLIENTEM VCT, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE OGRANICZONY DOSTĘP DO USŁUG OPROGRAMOWANIA OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI. PATRZ PUNKT „OGRANICZONE UŻYTKOWANIE” PONIŻEJ.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy projektu strony internetowej VCT, tekst, grafiki oraz ich wybór i rozmieszczenie stanowią utwory chronione prawem autorskim VCT. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Nazwy produktów i usług VCT określone na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki towarowe lub znaki usługowe VCT. Wszystkie inne produkty lub usługi wymienione na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki towarowe lub usługowe ich odpowiednich właścicieli.

WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚĆ

Użytkownik nie może wykorzystywać, modyfikować, kopiować, drukować, wyświetlać, powielać, rozpowszechniać ani publikować żadnych informacji z niniejszej strony internetowej bez wyraźnej zgody VCT. W dowolnym momencie VCT może bez uprzedniego powiadomienia wprowadzać zmiany do niniejszej strony internetowej lub do Usług oprogramowania.

DANE KARTOGRAFICZNE

Poniższe warunki użytkownika końcowego stosują się do korzystania przez Użytkownika z danych kartograficznych dostarczanych za pośrednictwem dowolnych usług lub produktów VCT:

Warunki korzystania z Danych kartograficznych HERE przez Użytkownika końcowego

Dane kartograficzne („Dane kartograficzne”) są dostarczane wyłącznie do celów biznesowych lub osobistych, do użytku wewnętrznego, a nie do odsprzedaży. Są one chronione przez prawo autorskie i podlegają następującym warunkom, które zostały uzgodnione przez Użytkownika z jednej strony, a VCT i jej licencjodawców (w tym ich licencjodawców i dostawców) z drugiej strony.

Informacje o prawach autorskich: https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Warunki

Wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszych Danych kartograficznych wraz z produktami VCT wyłącznie do wewnętrznych celów służbowych lub osobistych, na które Użytkownik uzyskał licencję, a nie na potrzeby biur obsługi, współdzielenia czasu dostępu lub w innych podobnych celach. W związku z powyższym, ale z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższych akapitach, Użytkownik może kopiować niniejsze Dane kartograficzne wyłącznie, gdy jest to konieczne dla korzystania z nich w dozwolonym zakresie w celu (i) ich przeglądania oraz (ii) ich zapisywania, z zastrzeżeniem, że zabronione jest usuwanie z nich informacji o prawach autorskich czy zmienianie Danych kartograficznych w jakikolwiek sposób. Poza tym Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować, nie modyfikować, nie dekompilować, nie deasemblować, nie tworzyć żadnych utworów zależnych ani nie dokonywać inżynierii wstecznej żadnej części niniejszych Danych kartograficznych i nie może przekazywać ani rozpowszechniać ich jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zestawy zawierające wiele płyt mogą być przenoszone lub sprzedawane wyłącznie w całości jako zestaw, w postaci dostarczonej przez VCT, a nie w częściach.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik uzyskał na to wyraźną licencję od VCT i bez uszczerbku dla postanowień poprzedniego akapitu, Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszych Danych kartograficznych (a) w połączeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi do lub komunikującymi się z pojazdami, umożliwiającymi nawigowanie pojazdami, ich pozycjonowanie, dysponowanie nimi, kierowanie po trasie w czasie rzeczywistym lub podobne zastosowania, lub (b) z udziałem lub w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami do pozycjonowania lub jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi lub komputerowymi z połączeniem mobilnym lub bezprzewodowym, w tym między innymi z telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami przenośnymi, pagerami oraz osobistymi asystentami cyfrowymi (PDA).

Ostrzeżenie. Z uwagi na upływ czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źródła oraz charakter gromadzenia wyczerpujących danych geograficznych, z których każda może prowadzić do błędnych wyników, Dane kartograficzne mogą zawierać niedokładne lub niekompletne informacje.

Brak gwarancji. Dane kartograficzne są udostępniane Użytkownikowi „w stanie w jakim są”, a Użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. VCT i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielają żadnych gwarancji, nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, wynikających z mocy prawa lub z innych źródeł, w tym m.in. dotyczących treści, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, rzetelności, przydatności do określonego celu, użyteczności, wykorzystania Danych kartograficznych lub wyników, które mają być z nich uzyskane, ani też dotyczących nieprzerwanego dostępu do Danych kartograficznych lub serwera lub tego, że będą one wolne od błędów.

Wyłączenie gwarancji. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na niektóre wyłączenia gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenie nie może mieć zastosowania do Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA: W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, KTÓRE DOTYCZĄ WSZELKICH DOMNIEMANYCH STRAT, KRZYWD LUB SZKÓD, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI, LUB Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, PRZYCHODÓW, UMÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB NASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JAKICHKOLWIEK WAD W INFORMACJACH LUB NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZARÓWNO NA PODSTAWIE NIEDOTRZYMANIA UMOWY JAK I W OPARCIU O CZYN DELIKTOWY CZY TEŻ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŻELI VCT LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na niektóre wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia odszkodowania, w związku z czym powyższe wyłączenie nie może mieć zastosowania do Użytkownika.

Kontrola eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować w żadne miejsce żadnej części Danych kartograficznych dostarczonych Użytkownikowi ani też żadnych produktów pochodzących bezpośrednio od nich, chyba że następuje to na podstawie wszelkich licencji i zgód wymaganych na mocy obowiązujących przepisów na temat eksportu.

Całość porozumienia. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy VCT (i jej licencjodawcami, w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a Użytkownikiem odnoszącego się do jego przedmiotu i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące pomiędzy tymi podmiotami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.

Właściwość prawa. Powyższe warunki podlegają ustawodawstwu stanu Illinois, z wyjątkiem terenu Holandii, gdy stosowane są Dane kartograficzne HERE dotyczące Europy, bez uwzględnienia (i) ich norm kolizyjnych lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która jest wyraźnie wyłączona. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji odpowiednio stanu Illinois i Holandii w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań wynikających z Danych kartograficznych udostępnionych Użytkownikowi na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nimi.

Użytkownicy końcowi sektora publicznego. Jeżeli Dane kartograficzne są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu lub przez jakikolwiek inny podmiot ubiegający się o lub stosujący prawa zbliżone do tych, które są zwyczajowo zgłaszane przez rząd Stanów Zjednoczonych, Dane kartograficzne stanowią „towar handlowy” zdefiniowany w art. 48 ust. 2.101 Kodeksu Federalnego Stanów Zjednoczonych (48 C.F.R. „FAR” 2.101), który jest licencjonowany zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Danych kartograficznych HERE przez Użytkownika końcowego, a każdy egzemplarz Danych kartograficznych dostarczony lub w inny sposób przekazany zostanie oznaczony w odpowiedni sposób wbudowanym w niego następującym „Zawiadomieniem o warunkach korzystania” i będzie traktowany zgodnie z takim Zawiadomieniem:


Zawiadomienie o warunkach korzystania

Nazwa Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): HERE

Adres Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Dane kartograficzne stanowią towar handlowy zdefiniowany w FAR 2.101 i podlegają niniejszym Warunkom dla użytkownika końcowego, na podstawie których Dane kartograficzne zostały udostępnione.

© 2020 HERE – wszystkie prawa zastrzeżone.


Język angielski. Użytkownik może otrzymać wersję niniejszych warunków, która została przetłumaczona z oryginalnej wersji w języku angielskim. W przypadku niezgodności pomiędzy angielską wersją językową niniejszych warunków a jakąkolwiek wersją w innym języku, wiążąca jest angielska wersja językowa. Angielska wersja językowa niniejszych warunków zostanie dostarczona Użytkownikowi po otrzymaniu przez VCT pisemnego wniosku Użytkownika.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub jakikolwiek inny urzędnik rządowy odmawia zastosowania się do zastrzeżeń przewidzianych w niniejszej umowie, taka osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub każdy urzędnik rządowy muszą powiadomić HERE przed skorzystaniem z dodatkowych lub alternatywnych praw do Danych kartograficznych.

OGRANICZONE UŻYTKOWANIE

Poniższe warunki dla użytkownika końcowego stosuje się, jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do Usługi oprogramowania na żądanie lub za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca lub usługodawca Użytkownika:

Kontekst

VCT dostarcza własną usługę oprogramowania informacji lokalizacyjnej (ang. location intelligence) („Usługa Location Intelligence”) na rzecz podmiotu, który może być dostawcą lub usługodawcą Użytkownika („Klient VCT”). W związku ze świadczeniem Usługi Location Intellicence na rzecz Klienta VCT i na żądanie Klienta VCT firma VCT zapewnia Użytkownikowi dostęp do Usługi oprogramowania, która posiada ograniczone cechy Usługi Location Intelligence świadczonej przez VCT na rzecz Klienta VCT. Usługa oprogramowania jest udostępniana Użytkownikowi w drodze dostępu do niniejszej strony internetowej. Logując się na stronie internetowej lub w inny sposób korzystając z Usług oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) Usługa oprogramowania jest dostarczana użytkownikowi „W STANIE W JAKIM JEST”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dowolnego rodzaju, (b) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko korzystania z Usługi oprogramowania, oraz (c) korzystanie przez Użytkownika podlega (i) niniejszym warunkom, (ii) wszelkim warunkom określonym powyżej w ramach Warunków ograniczonego korzystania przez Użytkownika z Danych kartograficznych oraz Obrazów satelitarnych VCT, oraz (iii) warunkom określonym w umowie pomiędzy VCT (lub jej poprzednikiem) a Klientem VCT („Umowa z klientem”).

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy oraz warunków Umowy z klientem, VCT niniejszym udziela Użytkownikowi nie podlegającego przenoszeniu, niewyłącznego, ograniczonego prawa dostępu do Usługi oprogramowania i korzystania z niej wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy z klientem i wyłącznie w związku monitorowaniem realizacji świadczenia usług przez Klienta VCT na rzecz Użytkownika. Niniejsza licencja wygaśnie natychmiast po rozwiązaniu Umowy z klientem lub po dostarczeniu przez Klienta VCT wobec VCT powiadomienia, że Użytkownik nie jest już uprawniony do dostępu do Usługi oprogramowania i korzystania z niej.

Ograniczenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa oprogramowania zawiera dane podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa i informacje poufne VCT lub jej dostawców. W związku z tym, o ile czynności takie nie są dozwolone przepisami prawa, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) modyfikować, tworzyć utworów zależnych, kopiować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, odsprzedawać, przekazywać, dystrybuować, sublicencjonować lub reprodukować Usługi oprogramowania, (ii) korzystać z Usługi oprogramowania w celu stworzenia jakiegokolwiek innego oprogramowania, które jest konkurencyjne lub podobne do Usługi oprogramowania lub udostępniać Usługę oprogramowania dowolnemu konkurentowi VCT, (iii) dekompilować, deasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej Usługi oprogramowania, (iv) usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich zawartych w ramach Usługi oprogramowania lub (v) wspierać żadnej strony trzeciej w angażowaniu się w którąkolwiek z powyższych czynności. Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie wykorzystywać Usługi oprogramowania do uzyskania dostępu, korzystania, ani do usiłowania tych czynności w stosunku do jakichkolwiek systemów lub treści, jeżeli Użytkownik nie posiada uprawnień do uzyskiwania do nich dostępu lub korzystania z nich (w tym wszelkich systemów lub treści, które nie zostały udostępnione użytkownikowi przez VCT lub Klienta VCT). Użytkownik nie może też wykorzystywać Usługi oprogramowania w sposób niezgodny z prawem.

Zastrzeżenie

VCT nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Usługi oprogramowania ani korzystania z niej przez Użytkownika. Wszelkie oświadczenia lub zapewnienia dotyczące Usługi oprogramowania (o ile występują) zostały złożone przez VCT wyłącznie na rzecz Klienta VCT. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, USŁUGA OPROGRAMOWANIA, DANE KARTOGRAFICZNE, DANE O WARUNKACH PANUJĄCYCH NA DROGACH ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOSTARCZANE NA ICH PODSTAWIE DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „W STANIE W JAKIM SĄ” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. VCT I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY I DOSTAWCY DANYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI JAKICHKOWLIEK INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE USŁUGI OPROGRAMOWANIA, DANYCH KARTOGRAFCZNYCH, INFORMACJI O WARUNKACH PANUJĄCYCH NA DROGACH ORAZ WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH NA ICH PODSTAWIE, W TYM TAKŻE GWARANCJĘ JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIĘ ZA WADY.

Wyłączenie odpowiedzialności

VCT i jej podmioty powiązane, a także każdy z ich licencjodawców, usługodawców i dostawców danych wyłączają odpowiedzialność względem Użytkownika w odniesieniu do Usługi oprogramowania lub korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Usługa oprogramowania nie podlega gwarancji jakości, a rękojmia za wady jest wyłączona.

Zwolnienie od odpowiedzialności

VCT i jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika lub z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. W razie ujawnienia się roszczeń w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się, po otrzymaniu powiadomienia w tym zakresie, niezwłocznie przystąpić po stronie VCT bądź jej podmiotów powiązanych, do postępowań prowadzonych z ich udziałem, a także pokryć koszty wszelkich odszkodowań, zadośćuczynienia i inne koszty (w tym koszty obrony prawnej) związane z tymi postępowaniami.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do Usługi oprogramowania przysługują w każdym czasie z VCT lub jej licencjodawcom. Na podstawie niniejszych warunków nie udziela się żadnych dorozumianych licencji.

Informacje, monitoring

Wszelkie informacje lub dane, które Użytkownik wprowadza do lub przesyła przy wykorzystaniu Usługi oprogramowania lub które są gromadzone przez VCT w trakcie korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika nie będą uznawane za informacje poufne Użytkownika, a prawami do korzystania z nich będzie dysponować VCT, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Kontrola eksportu

Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować w żadne miejsce żadnej części Usługi oprogramowania dostarczonej Użytkownikowi ani też żadnych produktów pochodzących bezpośrednio od niej, chyba że następuje to na podstawie wszelkich licencji i zgód wymaganych na mocy obowiązujących przepisów na temat eksportu.

Prawo właściwe, sąd właściwy

Niniejsze warunki i ich realizacja przez strony niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. Do rozpoznawania wszelkich sporów związanych z nimi właściwy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Zawiadomienie

Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Usługi oprogramowania mogą być kierowane do VCT na adres One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, USA, attention: Verizon Connect Legal Department. Kopię każdej takiej pisemnej korespondencji wysłanej do VCT należy również przesłać do wiadomości Dyrektora Prawnego Verizon Connect na następujący adres: Verizon Connect, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.