Learn more about Verizon's response to COVID-19
Te zasady są dostępne w następujących krajach:

Warunki ograniczonego korzystania przez Użytkownika z Danych kartograficznych oraz Obrazów satelitarnych Verizon Connect Telo Inc. („VCT”)

Dostęp do niniejszej strony internetowej, danych kartograficznych, obrazów satelitarnych oraz wszelkich innych informacji lub treści dostarczanych wraz z niniejszą stroną internetową lub za jej pośrednictwem albo korzystanie z nich (łącznie określane jako „Usługi oprogramowania”) podlega następującym warunkom:

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST BEZPOŚREDNIM KLIENTEM VCT, ALE OTRZYMAŁ DOSTĘP DO DOWOLNYCH USŁUG OPROGRAMOWANIA NA ŻĄDANIE DOSTAWCY LUB USŁUGODAWCY UŻYTKOWNIKA LUB INNEGO PODMIOTU BĘDĄCEGO KLIENTEM VCT, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE OGRANICZONY DOSTĘP DO USŁUG OPROGRAMOWANIA OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI. PATRZ PUNKT „OGRANICZONE UŻYTKOWANIE” PONIŻEJ.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy projektu strony internetowej VCT, tekst, grafiki oraz ich wybór i rozmieszczenie stanowią utwory chronione prawem autorskim VCT. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Nazwy produktów i usług VCT określone na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki towarowe lub znaki usługowe VCT. Wszystkie inne produkty lub usługi wymienione na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki towarowe lub usługowe ich odpowiednich właścicieli.

WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚĆ

Użytkownik nie może wykorzystywać, modyfikować, kopiować, drukować, wyświetlać, powielać, rozpowszechniać ani publikować żadnych informacji z niniejszej strony internetowej bez wyraźnej zgody VCT. W dowolnym momencie VCT może bez uprzedniego powiadomienia wprowadzać zmiany do niniejszej strony internetowej lub do Usług oprogramowania.

DANE KARTOGRAFICZNE

Poniższe warunki użytkownika końcowego stosują się do korzystania przez Użytkownika z danych kartograficznych dostarczanych za pośrednictwem dowolnych usług lub produktów VCT:

Warunki korzystania z Danych kartograficznych HERE przez Użytkownika końcowego

Dane kartograficzne („Dane kartograficzne”) są dostarczane wyłącznie do celów biznesowych lub osobistych, do użytku wewnętrznego, a nie do odsprzedaży. Są one chronione przez prawo autorskie i podlegają następującym warunkom, które zostały uzgodnione przez Użytkownika z jednej strony, a VCT i jej licencjodawców (w tym ich licencjodawców i dostawców) z drugiej strony.

Informacje o prawach autorskich
© 2020 HERE

Terytorium

Informacja

Australia

Prawa autorskie. Na podstawie danych dostarczonych w ramach licencji PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).

Austria

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Chorwacja, Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Słowenia i/lub Ukraina

© EuroGeographics

Francja

źródło: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France

Niemcy

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

Wielka Brytania

Na podstawie materiałów Crown Copyright.

Grecja

Prawa autorskie: Geomatics Ltd.

Węgry

Prawa autorskie © 2003; Top-Map Ltd.

Włochy

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Jordania

© Królewskie Jordańskie Centrum Geograficzne.

Mozambik

Niektóre dane dla Mozambiku dostarczone przez Cenacarta © 200X Cenacarta

Norwegia

Prawa autorskie © 2000; Norweski Urząd Kartograficzny

Portugalia

Źródło: IgeoE – Portugalia.

Hiszpania

Información geográfica propiedad del CNIG

Szwecja

Na podstawie danych elektronicznych © National Land Survey Sweden.

Szwajcaria

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane kartograficzne dla obszarów Kanady obejmują informacje uzyskane za zgodą władz Kanady, w tym: © jej Królewskiej Mości, prawowitej królowej Kanady, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®.

HERE posiada niewyłączną licencję United States Postal Service® na publikowanie i sprzedaży informacji ZIP+4®.

© United States Postal Service ® 2010. Ceny nie są ustalane, kontrolowane ani zatwierdzane przez United States Postal Service®. Następujące znaki towarowe i rejestracje stanowią własność USPS: United States Postal Service, USP oraz ZIP+4.

Warunki

Wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszych Danych kartograficznych wraz z produktami VCT wyłącznie do wewnętrznych celów służbowych lub osobistych, na które Użytkownik uzyskał licencję, a nie na potrzeby biur obsługi, współdzielenia czasu dostępu lub w innych podobnych celach. W związku z powyższym, ale z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższych akapitach, Użytkownik może kopiować niniejsze Dane kartograficzne wyłącznie, gdy jest to konieczne dla korzystania z nich w dozwolonym zakresie w celu (i) ich przeglądania oraz (ii) ich zapisywania, z zastrzeżeniem, że zabronione jest usuwanie z nich informacji o prawach autorskich czy zmienianie Danych kartograficznych w jakikolwiek sposób. Poza tym Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować, nie modyfikować, nie dekompilować, nie deasemblować, nie tworzyć żadnych utworów zależnych ani nie dokonywać inżynierii wstecznej żadnej części niniejszych Danych kartograficznych i nie może przekazywać ani rozpowszechniać ich jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zestawy zawierające wiele płyt mogą być przenoszone lub sprzedawane wyłącznie w całości jako zestaw, w postaci dostarczonej przez VCT, a nie w częściach.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik uzyskał na to wyraźną licencję od VCT i bez uszczerbku dla postanowień poprzedniego akapitu, Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszych Danych kartograficznych (a) w połączeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi do lub komunikującymi się z pojazdami, umożliwiającymi nawigowanie pojazdami, ich pozycjonowanie, dysponowanie nimi, kierowanie po trasie w czasie rzeczywistym lub podobne zastosowania, lub (b) z udziałem lub w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami do pozycjonowania lub jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi lub komputerowymi z połączeniem mobilnym lub bezprzewodowym, w tym między innymi z telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami przenośnymi, pagerami oraz osobistymi asystentami cyfrowymi (PDA).

Ostrzeżenie. Z uwagi na upływ czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źródła oraz charakter gromadzenia wyczerpujących danych geograficznych, z których każda może prowadzić do błędnych wyników, Dane kartograficzne mogą zawierać niedokładne lub niekompletne informacje.

Brak gwarancji. Dane kartograficzne są udostępniane Użytkownikowi „w stanie w jakim są”, a Użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. VCT i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielają żadnych gwarancji, nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, wynikających z mocy prawa lub z innych źródeł, w tym m.in. dotyczących treści, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, rzetelności, przydatności do określonego celu, użyteczności, wykorzystania Danych kartograficznych lub wyników, które mają być z nich uzyskane, ani też dotyczących nieprzerwanego dostępu do Danych kartograficznych lub serwera lub tego, że będą one wolne od błędów.

Wyłączenie gwarancji. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na niektóre wyłączenia gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenie nie może mieć zastosowania do Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA: W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, KTÓRE DOTYCZĄ WSZELKICH DOMNIEMANYCH STRAT, KRZYWD LUB SZKÓD, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI, LUB Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, PRZYCHODÓW, UMÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB NASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JAKICHKOLWIEK WAD W INFORMACJACH LUB NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZARÓWNO NA PODSTAWIE NIEDOTRZYMANIA UMOWY JAK I W OPARCIU O CZYN DELIKTOWY CZY TEŻ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŻELI VCT LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na niektóre wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia odszkodowania, w związku z czym powyższe wyłączenie nie może mieć zastosowania do Użytkownika.

Kontrola eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować w żadne miejsce żadnej części Danych kartograficznych dostarczonych Użytkownikowi ani też żadnych produktów pochodzących bezpośrednio od nich, chyba że następuje to na podstawie wszelkich licencji i zgód wymaganych na mocy obowiązujących przepisów na temat eksportu.

Całość porozumienia. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy VCT (i jej licencjodawcami, w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a Użytkownikiem odnoszącego się do jego przedmiotu i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące pomiędzy tymi podmiotami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.

Właściwość prawa. Powyższe warunki podlegają ustawodawstwu stanu Illinois, z wyjątkiem terenu Holandii, gdy stosowane są Dane kartograficzne HERE dotyczące Europy, bez uwzględnienia (i) ich norm kolizyjnych lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która jest wyraźnie wyłączona. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji odpowiednio stanu Illinois i Holandii w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań wynikających z Danych kartograficznych udostępnionych Użytkownikowi na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nimi.

Użytkownicy końcowi sektora publicznego. Jeżeli Dane kartograficzne są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu lub przez jakikolwiek inny podmiot ubiegający się o lub stosujący prawa zbliżone do tych, które są zwyczajowo zgłaszane przez rząd Stanów Zjednoczonych, Dane kartograficzne stanowią „towar handlowy” zdefiniowany w art. 48 ust. 2.101 Kodeksu Federalnego Stanów Zjednoczonych (48 C.F.R. „FAR” 2.101), który jest licencjonowany zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Danych kartograficznych HERE przez Użytkownika końcowego, a każdy egzemplarz Danych kartograficznych dostarczony lub w inny sposób przekazany zostanie oznaczony w odpowiedni sposób wbudowanym w niego następującym „Zawiadomieniem o warunkach korzystania” i będzie traktowany zgodnie z takim Zawiadomieniem:


Zawiadomienie o warunkach korzystania

Nazwa Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): HERE

Adres Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Dane kartograficzne stanowią towar handlowy zdefiniowany w FAR 2.101 i podlegają niniejszym Warunkom dla użytkownika końcowego, na podstawie których Dane kartograficzne zostały udostępnione.

© 2020 HERE – wszystkie prawa zastrzeżone.


Język angielski. Użytkownik może otrzymać wersję niniejszych warunków, która została przetłumaczona z oryginalnej wersji w języku angielskim. W przypadku niezgodności pomiędzy angielską wersją językową niniejszych warunków a jakąkolwiek wersją w innym języku, wiążąca jest angielska wersja językowa. Angielska wersja językowa niniejszych warunków zostanie dostarczona Użytkownikowi po otrzymaniu przez VCT pisemnego wniosku Użytkownika.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub jakikolwiek inny urzędnik rządowy odmawia zastosowania się do zastrzeżeń przewidzianych w niniejszej umowie, taka osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub każdy urzędnik rządowy muszą powiadomić HERE przed skorzystaniem z dodatkowych lub alternatywnych praw do Danych kartograficznych.

Poniższa umowa licencyjna użytkownika końcowego ma zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z obrazów satelitarnych dostarczanych za pośrednictwem dowolnych usług lub produktów VCT:

DIGITALGLOBE® UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) jest umową licencyjną (a nie umową sprzedaży) na korzystanie ze zdjęć lotniczych i satelitarnych DigitalGlobe, Inc. („DigitalGlobe”) (zwanych dalej „Produktem”). Produkt jest zawarty na płycie CD-ROM, innym nośniku lub jest pobierany i obejmuje wszystkie obrazy, ortofotografie, dane wektorowe, dane dotyczące atrybutów, pliki, powiązane dokumenty oraz dane dystrybuowane na rzecz Użytkownika lub do jego komputera, a także wszelkie przyszłe aktualizacje i ulepszenia dostarczane Użytkownikowi.

DigitalGlobe udzieli Użytkownikowi („Użytkownik”) licencji na Produkt objęty niniejszą Umową wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik zaakceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, DigitalGlobe nie udziela Użytkownikowi licencji na Produkt i Użytkownik nie może go pobrać, używać ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do Produktu. Jeżeli Produkt został dostarczony do Użytkownika na nośniku materialnym, takim jak płyta CD, Użytkownik musi zwrócić Produkt do DigitalGlobe, a zapłacona przez Użytkownika cena zostanie mu zwrócona. W przypadku, gdy Użytkownik nie zwróci Produktem w sposób określony powyżej lub będzie go pobierał, korzystał lub w inny sposób uzyskiwał do niego dostęp, Użytkownik potwierdza, że będzie związany wszystkimi warunkami niniejszej Umowy.


Prosimy o uważne zapoznanie się z przedstawionymi poniżej warunkami. Korzystając z Produktu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą umową i ROZUMIE PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE oraz wyraża zgodę na związanie się tymi WARUNKAMI.


 1. Definicje. W niniejszej Umowie stosuje się następujące definicje:
  1. Wykorzystanie w celach komercyjnych lub Cel komercyjny. Redystrybucja, retransmisja lub publikacja w celu osiągnięcia zysku lub za opłatą, która może obejmować, między innymi: (i) reklamę, (ii) wykorzystanie w materiałach marketingowych i promocyjnych oraz usługach w imieniu klienta, pracodawcy, pracownika lub do własnych celów, (iii) wykorzystanie w dowolnych materiałach lub usługach przeznaczonych na sprzedaż lub w przypadku których pobierane albo otrzymywane są opłaty (np. materiały uzupełniające do podręczników, książki, programy nauczania, materiały szkoleniowe), oraz (iv) wykorzystanie w jakichkolwiek książkach, publikacjach informacyjnych lub w czasopismach nie mających Celu edukacyjnego.
  2. Grupa klientów.
   1. jedna osoba fizyczna,
   2. jedno przedsiębiorstwo, korporacja lub podobny podmiot prawny (z wyłączeniem podmiotów powiązanych lub zależnych, które będą traktowane jako odrębna Grupa klientów);
   3. jeden podmiot zależny lub powiązany podmiotu,
   4. 4. jeden departament agencji federalnej na poziomie rządu Stanów Zjednoczonych (np. Biuro Departamentu Rolnictwa USA lub Departamentu Zasobów Wewnętrznych USA, ale z wyłączeniem podległych subagencji);
   5. jedna cywilna agencja federalna poniżej poziomu rządu Stanów Zjednoczonych;
   6. jeden dział jednego z czterech rodzajów wojsk, agencja obrony, jeden z połączonych sztabów, jeden z podmiotów niepodlegających Departamentowi Obrony wskazanych w rozdziale 50 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, art. 401a albo Departament Stanu;
   7. jeden departament zagranicznych sił zbrojnych lub międzynarodowej agencji obrony lub wywiadu;
   8. jeden stan lub agencja regionalna;
   9. jeden samorząd na poziomie hrabstwa lub samorząd lokalny;
   10. jedna organizacja pozarządowa lub organizacja non-profit;
   11. jeden departament w ramach jednej organizacji edukacyjnej w obrębie jednego kraju;
   12. jedną międzynarodową agencję, taką jak NATO, ale z wyłączeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej;
   13. jeden urząd lub departament w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, lub
   14. każdy podmiot równoważny któremukolwiek z wymienionych wyżej podmiotów, znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi.
  3. Cel pokazowy. Wszelkie niekomercyjne wykorzystanie do celów pokazowych, promocyjnych lub szkoleniowych, a nie w Celach komercyjnych, przez okres 90 dni od wysyłki produktów.
  4. Utwory zależne. Wszelkie produkty lub utwory wytworzone na podstawie produktu, które zostały wytworzone lub opracowane w sposób dozwolony na mocy niniejszej Umową, oraz w które Produkt może zostać przekształcony, zmieniony, dostosowany lub włączony, i które, gdyby zostały przygotowane bez zezwolenia DigitalGlobe, stanowiłyby produkty lub utwory naruszające prawa autorskie.
  5. Cel edukacyjny. Wszelkie niekomercyjne badania lub badania prowadzone wyłącznie w celu wspierania edukacji, a nie do Celów komercyjnych.
  6. Federalna agencja rządu cywilnego. Każda agencja rządowa na poziomie federalnym, z wyłączeniem wszystkich agencji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych oraz agencji określonych w rozdziale 50 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych mieści się w ramach definicji Federalnej agencji rządu cywilnego zawartej w niniejszej Umowie.
  7. Wspólny projekt. Przedsięwzięcie pomiędzy Użytkownikiem a jedną lub większą liczbą innych Grup klientów w oparciu o stosunek umowny istniejący w momencie zakupu licencji.
  8. Państwowa i lokalna agencja rządowa. Każda agencja rządowa na poziomie stanowym i lokalnym. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, termin „stan” obejmuje 50 Stanów Zjednoczonych oraz terytoria zamorskie i zależne Stanów Zjednoczonych.
 2. Udzielenie Licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz płatności właściwych opłat licencyjnych, DigitalGlobe udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej przenoszeniu licencji („Licencja”) do korzystania z Produktu wyłącznie do celów osobistych, wewnętrznych celów biznesowych albo do Celów pokazowych albo Celów edukacyjnych określonych we właściwym potwierdzeniu zamówienia i wyłącznie w sposób określony poniżej:
  1. Jeżeli Użytkownik jest Państwową i lokalną agencją rządową, Użytkownik może umieścić na swojej stronie internetowej Produkt i Utwory zależne w pełnej rozdzielczości do Celów niekomercyjnych w sposób nie pozwalający na ich pobranie ani rozpowszechnianie oraz w sposób, który nie umożliwia stronie trzeciej uzyskanie wyciągu z lub dostępu do Produktu jako do samodzielnego pliku;
  2. Utwory zależne mogą być tworzone do użytku wewnętrznego, co obejmuje przekształcanie Produktu na inne formy lub nośniki, z których jest on dostarczany, modyfikowanie Produktu poprzez techniki manipulacji lub dodawanie innych danych oraz tworzenie kopii wynikowego produktu połączonego obrazu;
  3. Produkt może być publikowany w formacie niecyfrowym i w Celach niekomercyjnych w sprawozdaniach z badań lub podobnych publikacjach; oraz
  4. Wszystkie Produkty lub Utwory zależne muszą zawierać następujące informacje o prawach autorskich: „© DigitalGlobe, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone” w odniesieniu do Produktu oraz „Zawiera materiały chronione prawami autorskimi DigitalGlobe, Inc. Wszeltkie prawa zastrzeżone” w odniesieniu do Utworów zależnych.
 3. Zabroniony użytek. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Użytkownik nie może:
  1. korzystać z Produktu lub Utworów zależnych w jakimkolwiek celu, który nie został wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszej Umowy, w tym między innymi w Celach komercyjnych; lub
  2. sprzedawać, licencjonować, wynajmować, przenosić, oddawać, ujawniać, kopiować lub odtwarzać (nawet w połączeniu z innymi materiałami), wyświetlać lub dystrybuować Produktu lub Utworów zależnych, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na podstawie niniejszej Umowy; lub
  3. powodować modyfikacji, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblacji lub hakowania Produktu, zezwalać na takie działania lub je zatwierdzać; lub
  4. używać Produktu w jakikolwiek sposób, który naruszałby obowiązujące przepisy prawa; lub
  5. korzystać z jakiegokolwiek rodzaju botów, wirusów, pająków, zegarów, liczników, stoperów, robaków, blokad oprogramowania, oprogramowania złośliwie unieruchamiającego system operacyjny, snifferów pakietów, przekierowywania koni trojańskich, włazów, bomb czasowych lub jakichkolwiek innych kodów lub instrukcji, które mają być wykorzystane do zapewnienia ukrytego lub nieuprawnionego dostępu lub które mają być wykorzystane do zakłócania, usuwania, uszkodzenia lub deasemblacji Produktu; lub
  6. korzystać z Produktu w celu opracowania, przekazywania lub przechowywania informacji naruszających prawo własności intelektualnej lub inne prawa autorskie dowolnych stron trzecich.
 4. Własność. Użytkownik niniejszym potwierdza, że DigitalGlobe jest właścicielem i niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Produktu, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz inne prawa majątkowe wynikające z prawa Stanów Zjednoczonych i konwencji międzynarodowych. Wszystkie prawa w odniesieniu do Produktu, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, są zastrzeżone przez DigitalGlobe. Niniejsza Umowa nie przyznaje państwu tytułu do Produktu ani żadnych kopii Produktu.
 5. Produkty konkurencyjne. Użytkownik oświadcza, że nie prowadzi pan działalności w zakresie licencjonowania zdjęć lotniczych lub satelitarnych podobnych do Produktu ani w zakresie ich sprzedaży w inny sposób, i zobowiązuje się, że będąc w posiadaniu jakiejkolwiek części Produktu, nie będzie konkurował z DigitalGlobe poprzez licencjonowanie lub sprzedaż w inny sposób zdjęć lotniczych lub satelitarnych podobnych do Produktu na rzecz innych osób. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się się, że nie będzie dokonywać cesji, sprzedawać, zbywać, negocjować, przekazywać, pożyczać, wynajmować, wynajmować, sublicencjonować ani zastawiać Produktu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie. Produkt może być objęty kodem wyłączającym lub innymi urządzeniami zabezpieczającymi i może przestać działać bez powiadomienia w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.
 6. Instalacja, szkolenie, wsparcie i konserwacja. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczanie oprogramowania i sprzętu dodatkowego niezbędnego do przeglądania, korzystania, uzyskiwania dostępu do lub wyświetlania Produktu w inny sposób oraz do za uzyskanie wszelkich szkoleń niezbędnych do korzystania z Produktu. DigitalGlobe może, według własnego uznania, zapewnić wsparcie oraz aktualizacje, korekty i zmiany Produktu.
 7. Poufność i prawa majątkowe. Produkt zawiera metadane i inne informacje poufne i zastrzeżone DigitalGlobe („Informacje poufne”) i jest chroniony przez amerykańskie i międzynarodowe prawodawstwo cywilne i karne, zaś DigitalGlobe w każdym wypadku pozostaje właścicielem Produktu. Użytkownik nie może usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji o prawach własności intelektualnej na Produkcie i będzie powielał wszelkie takie informacje na wszystkich zdjęciach lotniczych lub satelitarnych produkowanych, eksportowanych, kopiowanych lub tworzonych z użyciem Produktu, wszystkich produktach i materiałach zawierających takie obrazy oraz na fizycznych kopiach Produktu. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Użytkownikowi nie przysługuje dalsze prawo do korzystania z Produktu. Zobowiązania określone w niniejszym punkcie 7 pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy. Użytkownik nie będzie wykorzystywać żadnych Informacji poufnych w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszej Umowy i będzie ujawniać Informacje poufne jedynie swoim pracownikom i uprawnionym sublicencjobiorcom, którzy będą musieli je poznać do celów niniejszej Umowy i którzy podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności nie mniej restrykcyjnym niż obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy. Użytkownik będzie chronić Informacje poufne przed nieuprawnionym użyciem, dostępem lub ujawnieniem w ten sam sposób, w jakim chroni swoje własne informacje poufne lub zastrzeżone o podobnym charakterze i z nie mniejszą niż należyta starannością.
 8. Audyt. Na żądanie DigitalGlobe Użytkownik przedstawi gwarancje, że korzysta z Produktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Po powiadomieniu DigitalGlobe może dokonać kontroli dokumentacji Użytkownika, jego ksiąg rachunkowych i ksiąg odnoszących się do wykorzystania Produktu przez Użytkownika w celu zapewnienia, że Produkt jest używany zgodnie z niniejszą Umową.
 9. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej akceptacji przez Użytkownika, który wyraźnie zgodził się na warunki w niej określone, i pozostanie w pełnej mocy do momentu jej rozwiązania zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika DigitalGlobe ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z chwilą powiadomienia Użytkownika. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy przestają obowiązywać. Użytkownik (i) zaprzestanie używania Produktu w jakikolwiek sposób, (ii) jeżeli Produkt został dostarczony na trwałym nośniku, zwróci DigitalGlobe Produkt oraz wszystkie jego kopie, (iii) usunie wszystkie kopie Produktu lub jakiekolwiek ich części ze wszystkich komputerowych urządzeń do przechowywania lub nośników, na których Użytkownik umieścił Produkt lub upoważnił inne osoby do umieszczenia na nich Produktu, oraz (iv) na żądanie złoży DigitalGlobe pisemne oświadczenie, że spełnił wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.
 10. Ograniczona gwarancja. DigitalGlobe zapewnia, że przez okres 90 dni od daty dostawy Produkt będzie działał zasadniczo zgodnie z jego obowiązującą specyfikacją. Jedynym zobowiązaniem DigitalGlobe i jedynym przysługującym Użytkownikowi środkiem zaradczym z tytułu naruszenia powyższej gwarancji jest, wedle wyłącznego uznania DigitalGlobe i na jej koszt, (i) naprawa lub wymiana niespełniającego specyfikacji Produktu zwróconego w okresie gwarancji, lub (ii) zwrot wszelkich opłat zapłaconych z tytułu Produktu niezgodnego ze specyfikacją zwrócony w okresie gwarancji. Warunkiem realizacji powyższych zobowiązań jest brak modyfikacji Produktu, uzyskiwanie dostępu do niego za pomocą odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu oraz powiadomienie DigitalGlobe przez Użytkownika o niezgodności ze specyfikacją na piśmie w okresie gwarancyjnym.

  DigitalGlobe nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności zdjęć lotniczych lub satelitarnych ani jakichkolwiek innych danych dostarczanych w związku z Produktem.

  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa powyżej, Produkt jest dostarczany w postaci „w jakiej jest” bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub dorozumianej, a wszelkie gwarancje zbywalności, nienaruszalności praw stron trzecich oraz przydatności do określonego celu są wyraźnie wyłączone. DigitalGlobe nie gwarantuje, że produkt spełni potrzeby lub oczekiwania Użytkownika ani że działanie Produktu będzie wolne od błędów lub nieprzerwane.

  Ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli jakakolwiek niezgodność była skutkiem wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, niewłaściwego stosowania lub modyfikacji dokonanej przez jakąkolwiek osobę inną niż DigitalGlobe.

 11. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku DigitalGlobe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne, wynikowe, szczególne, retorsyjne lub pośrednie (w tym utracone zyski i utracone dane) wynikające z niniejszej Umowy lub Produktu lub z nimi związane, nawet jeżeli DigitalGlobe została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita łączna odpowiedzialność DigitalGlobe w związku z niniejszą Umową oraz Produktem, wynikająca z umowy bądź czynu niedozwolonego lub z innej podstawy, nie przekroczy kwoty opłat licencyjnych uiszczonych na rzecz DigitalGlobe z tytułu Produktu. Postanowienia niniejszego PUNKTU stosuje się w pełni nawet jeżeli zostanie uznane, że gwarancja przewidziana w PUNKCIE 10 nie spełnia jej zasadniczych celów.
 12. Kontrola eksportu. Użytkownik nie będzie eksportował ani reeksportował Produktu z naruszeniem przepisów amerykańskiej administracji ds. eksportu lub innych obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Użytkownik będzie bronić, zabezpieczy i zwolni DigitalGlobe z odpowiedzialności z tytułu wszelkich grzywien, kar, zobowiązań, odszkodowań, kosztów oraz wydatków poniesionych przez DigitalGlobe w wyniku naruszenia takich przepisów ustawowych i wykonawczych przez Użytkownika lub jakiegokolwiek z pracowników lub agentów Użytkownia.
 13. Akceptacja licencji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że poprzez (a) zerwanie pieczęci na jakimkolwiek opakowaniu zawierającym Produkt, (b) akceptację, w całości lub w części, oferty opisującej Produkt za pomocą dowolnych środków (w tym poprzez złożenie zamówienia zakupu przez Użytkownika końcowego, bez względu na to, czy takie zamówienie zakupu zawiera niespójne warunki), (c) pobranie, zainstalowanie, używanie, manipulowanie lub uzyskanie dostępu do Produktu w inny sposób na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym, (d) uszkodzenie lub zniszczenie Produktu, (e) zatrzymanie Produktu na okres przekraczający 15 dni od jego otrzymania, lub (f) kliknięcie na elektroniczny przycisk oznaczony „WYŚLIJ”, „ZAINSTALUJ”, „AKCEPTUJĘ” lub podobnymi łączami, które DigitalGlobe może wyznaczyć w celu instalacji Produktu Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy i zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, regulaminu lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentów w postaci innej niż elektroniczna.
 14. Powiadomienie o ograniczonych prawach rządu Stanów Zjednoczonych Jeżeli Produkt został nabyty w imieniu lub na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych, Produkt ten jest dostarczany wraz z OGRANICZONYMI PRAWAMI. Wykorzystanie, powielanie lub ujawnianie informacji przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w ppkt. (a)-(d) klauzuli dotyczącej komercyjnego oprogramowania komputerowego – klauzuli ograniczonych praw FAR 52.227-19, ppkt. (c)(1)(ii) klauzuli dotyczącej praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego DFARS 252.227-7013 oraz odpowiednio podobnych klauzul w Dodatku NASA FAR. Wykonawcą/producentem tego oprogramowania jest DigitalGlobe, Inc. z siedzibą pod adresem 1601 Dry Creek Drive, Suite 260, Longmont, Colorado 80503.
 15. Postanowienia różne.
  1. Użytkownik potwierdza, że wszelkie faktyczne lub potencjalne naruszenia pkt. 2, 4 lub 7 będą wyrządzały bezpośrednią, nieodwracalną szkodę wobec DigitalGlobe, w odniesieniu do której odszkodowanie pieniężne byłoby nieodpowiednim środkiem zaradczym i że odpowiednim środkiem zaradczym dla takiego naruszenia jest zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeżeli zostaną podjęte jakiekolwiek działania prawne w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do otrzymania zwrotu uzasadnionych honorariów adwokackich, kosztów sądowych i innych kosztów egzekucji niezależnie od jakiegokolwiek innego odszkodowania, które może otrzymać.
  2. Niewymaganie wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się przez DigitalGlobe prawa do żądania pełnego i właściwego wykonania takiego postanowienia w przyszłości. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną ważne i wykonalne.
  3. Niniejsza Umowa ani żadne z praw ani obowiązków z niej wynikających nie mogą być przedmiotem cesji ani przeniesienia ze strony Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej DigitalGlobe. Ograniczenie dotyczące cesji lub przeniesienia stosuje się do cesji lub przeniesienia z mocy prawa, jak również na mocy umów, fuzji lub konsolidacji. Wszelkie próby dokonania cesji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego postanowienia będą nieważne.
  4. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kolorado, U.S.A., bez uwzględnienia jego norm kolizyjnych, które wymagałyby stosowania prawa jakiegokolwiek innego stanu, państwa lub jurysdykcji. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej muszą zostać wniesione do sądu federalnego lub sądu stanowego w hrabstwie Boulder w stanie Kolorado, a każda ze stron nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji i właściwości każdego takiego sądu w każdym takim działaniu lub postępowaniu.
  5. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszą Umową a pisemną umową licencyjną zawartą przez Użytkownika i DigitalGlobe, Inc., obowiązuje pisemna umowa licencyjna.
  6. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a DigitalGlobe w odniesieniu do kwestii w niej określonych i obejmuje wszystkie wcześniejsze dyskusje i uzgodnienia pomiędzy nami. Przyjęcie niniejszej Umowy przez Użytkownika jest wyraźnie ograniczone do warunków określonych w niniejszej umowie. Wszelkie dodatkowe lub niespójne warunki przedstawione przez Użytkownika w innych dokumentach, takich jak zamówienie zakupu, nie będą miały żadnego prawnie wiążącego skutku. Niniejsza Umowa może być modyfikowana wyłącznie niż za pomocą wiążącego pisemnego dokumentu zawartego przez Użytkownika i DigitalGlobe.
  7. Użytkownik może otrzymać wersję niniejszej Umowy, która została przetłumaczona z oryginalnej wersji w języku angielskim. W przypadku niezgodności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Umowy a jakąkolwiek wersją dostarczoną w innym języku, wiążąca jest angielska wersja językowa.
 16. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia dotyczące niniejszej Umowy należy przekazywać osobiście lub listem poleconym poczty amerykańskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres podany poniżej i będą skuteczne po z chwilą ich otrzymania:

DIGITALGLOBE, INC.
ATTN: LEGAL DEPT.
1601 Dry Creek Dr., Suite 260
Longmont, CO 80503, USA

OGRANICZONE UŻYTKOWANIE

Poniższe warunki dla użytkownika końcowego stosuje się, jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do Usługi oprogramowania na żądanie lub za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca lub usługodawca Użytkownika:

Kontekst

VCT dostarcza własną usługę oprogramowania informacji lokalizacyjnej (ang. location intelligence) („Usługa Location Intelligence”) na rzecz podmiotu, który może być dostawcą lub usługodawcą Użytkownika („Klient VCT”). W związku ze świadczeniem Usługi Location Intellicence na rzecz Klienta VCT i na żądanie Klienta VCT firma VCT zapewnia Użytkownikowi dostęp do Usługi oprogramowania, która posiada ograniczone cechy Usługi Location Intelligence świadczonej przez VCT na rzecz Klienta VCT. Usługa oprogramowania jest udostępniana Użytkownikowi w drodze dostępu do niniejszej strony internetowej. Logując się na stronie internetowej lub w inny sposób korzystając z Usług oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) Usługa oprogramowania jest dostarczana użytkownikowi „W STANIE W JAKIM JEST”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dowolnego rodzaju, (b) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko korzystania z Usługi oprogramowania, oraz (c) korzystanie przez Użytkownika podlega (i) niniejszym warunkom, (ii) wszelkim warunkom określonym powyżej w ramach Warunków ograniczonego korzystania przez Użytkownika z Danych kartograficznych oraz Obrazów satelitarnych VCT, oraz (iii) warunkom określonym w umowie pomiędzy VCT (lub jej poprzednikiem) a Klientem VCT („Umowa z klientem”).

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy oraz warunków Umowy z klientem, VCT niniejszym udziela Użytkownikowi nie podlegającego przenoszeniu, niewyłącznego, ograniczonego prawa dostępu do Usługi oprogramowania i korzystania z niej wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy z klientem i wyłącznie w związku monitorowaniem realizacji świadczenia usług przez Klienta VCT na rzecz Użytkownika. Niniejsza licencja wygaśnie natychmiast po rozwiązaniu Umowy z klientem lub po dostarczeniu przez Klienta VCT wobec VCT powiadomienia, że Użytkownik nie jest już uprawniony do dostępu do Usługi oprogramowania i korzystania z niej.

Ograniczenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa oprogramowania zawiera dane podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa i informacje poufne VCT lub jej dostawców. W związku z tym, o ile czynności takie nie są dozwolone przepisami prawa, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) modyfikować, tworzyć utworów zależnych, kopiować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, odsprzedawać, przekazywać, dystrybuować, sublicencjonować lub reprodukować Usługi oprogramowania, (ii) korzystać z Usługi oprogramowania w celu stworzenia jakiegokolwiek innego oprogramowania, które jest konkurencyjne lub podobne do Usługi oprogramowania lub udostępniać Usługę oprogramowania dowolnemu konkurentowi VCT, (iii) dekompilować, deasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej Usługi oprogramowania, (iv) usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich zawartych w ramach Usługi oprogramowania lub (v) wspierać żadnej strony trzeciej w angażowaniu się w którąkolwiek z powyższych czynności. Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie wykorzystywać Usługi oprogramowania do uzyskania dostępu, korzystania, ani do usiłowania tych czynności w stosunku do jakichkolwiek systemów lub treści, jeżeli Użytkownik nie posiada uprawnień do uzyskiwania do nich dostępu lub korzystania z nich (w tym wszelkich systemów lub treści, które nie zostały udostępnione użytkownikowi przez VCT lub Klienta VCT). Użytkownik nie może też wykorzystywać Usługi oprogramowania w sposób niezgodny z prawem.

Zastrzeżenie

VCT nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Usługi oprogramowania ani korzystania z niej przez Użytkownika. Wszelkie oświadczenia lub zapewnienia dotyczące Usługi oprogramowania (o ile występują) zostały złożone przez VCT wyłącznie na rzecz Klienta VCT. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, USŁUGA OPROGRAMOWANIA, DANE KARTOGRAFICZNE, DANE O WARUNKACH PANUJĄCYCH NA DROGACH ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOSTARCZANE NA ICH PODSTAWIE DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „W STANIE W JAKIM SĄ” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. VCT I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY I DOSTAWCY DANYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI JAKICHKOWLIEK INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE USŁUGI OPROGRAMOWANIA, DANYCH KARTOGRAFCZNYCH, INFORMACJI O WARUNKACH PANUJĄCYCH NA DROGACH ORAZ WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH NA ICH PODSTAWIE, W TYM TAKŻE GWARANCJĘ JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIĘ ZA WADY.

Wyłączenie odpowiedzialności

VCT i jej podmioty powiązane, a także każdy z ich licencjodawców, usługodawców i dostawców danych wyłączają odpowiedzialność względem Użytkownika w odniesieniu do Usługi oprogramowania lub korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Usługa oprogramowania nie podlega gwarancji jakości, a rękojmia za wady jest wyłączona.

Zwolnienie od odpowiedzialności

VCT i jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika lub z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. W razie ujawnienia się roszczeń w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się, po otrzymaniu powiadomienia w tym zakresie, niezwłocznie przystąpić po stronie VCT bądź jej podmiotów powiązanych, do postępowań prowadzonych z ich udziałem, a także pokryć koszty wszelkich odszkodowań, zadośćuczynienia i inne koszty (w tym koszty obrony prawnej) związane z tymi postępowaniami.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do Usługi oprogramowania przysługują w każdym czasie z VCT lub jej licencjodawcom. Na podstawie niniejszych warunków nie udziela się żadnych dorozumianych licencji.

Informacje, monitoring

Wszelkie informacje lub dane, które Użytkownik wprowadza do lub przesyła przy wykorzystaniu Usługi oprogramowania lub które są gromadzone przez VCT w trakcie korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika nie będą uznawane za informacje poufne Użytkownika, a prawami do korzystania z nich będzie dysponować VCT, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Kontrola eksportu

Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować w żadne miejsce żadnej części Usługi oprogramowania dostarczonej Użytkownikowi ani też żadnych produktów pochodzących bezpośrednio od niej, chyba że następuje to na podstawie wszelkich licencji i zgód wymaganych na mocy obowiązujących przepisów na temat eksportu.

Prawo właściwe, sąd właściwy

Niniejsze warunki i ich realizacja przez strony niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. Do rozpoznawania wszelkich sporów związanych z nimi właściwy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Zawiadomienie

Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Usługi oprogramowania mogą być kierowane do VCT na adres One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, USA, attention: Verizon Connect Legal Department. Kopię każdej takiej pisemnej korespondencji wysłanej do VCT należy również przesłać do wiadomości Dyrektora Prawnego Verizon Connect na następujący adres: Verizon Connect, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.