Strona głównaWarunki korzystania

Umowa dotycząca warunków korzystania z witryny Verizon Connect

Niniejsze warunki korzystania z witryny mają zastosowanie wyłącznie do witryn należących do i obsługiwanych przez spółkę Verizon Connect oraz jej podmioty powiązane, następców prawnych i cesjonariuszy („Verizon Connect”). Należy pamiętać, że w przypadku niektórych innych usług Verizon Connect mogą obowiązywać dodatkowe warunki dotyczące korzystania z tych usług i żaden z niniejszych warunków nie ma na celu zmiany takich dodatkowych warunków. ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY BEZ UPRZEDNIEJ AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Bez wyraźnej uprzedniej i pisemnej zgody Verizon Connect nie wolno:

 • korzystać w tej witrynie z robotów do eksploracji danych („botów”), modułów sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które dodają określoną funkcję lub usługę poprzez podłączenie do istniejącego większego systemu („wtyczki”), ani innych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych, a także skryptów, aplikacji bądź innych metod;
 • korzystać z urządzeń, oprogramowania lub sprzętu komputerowego w celu obejścia elementu operacyjnego bądź w celu zakłócenia lub podjęcia próby zakłócenia prawidłowego działania witryny lub czynności realizowanych w ramach witryny;
 • podejmować działań, które powodują bezzasadne lub nieproporcjonalnie nadmierne obciążenie witryny lub jej infrastruktury sieciowej bądź które negatywnie oddziałują na naszą sieć lub innych klientów;
 • dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, modyfikować ani dezasemblować oprogramowania dostępnego w witrynie lub powiązanego z witryną bądź jej infrastrukturą sieciową;
 • korzystać z meta tagów lub innego „ukrytego tekstu” z wykorzystaniem nazwy Verizon Connect lub znaku handlowego Verizon Connect bez uprzedniej pisemnej zgody Verizon Connect;
 • w jakikolwiek inny sposób przekraczać limitowanego dostępu do witryny niż w sposób autoryzowany przez Verizon Connect.

Verizon Connect zastrzega sobie prawo do modyfikacji, odrzucenia lub usunięcia informacji znajdujących się na serwerze Verizon Connect lub przesyłanych na serwer Verizon Connect, które uzna za nieakceptowalne lub naruszające niniejsze warunki, oraz do zawieszenia lub przerwania usługi świadczonej na rzecz użytkownika z przyczyn operacyjnych, w związku z wymogami instytucji państwowych bądź wskutek naruszenia niniejszych warunków. Nieuprawnione korzystanie z witryny lub infrastruktury sieci i/lub wyświetlanie danych przez osoby bądź podmioty, które nie są uprawnionymi użytkownikami konta, jest niezgodne z prawem i w takim przypadku Verizon Connect zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego.

Witryna może zawierać inne informacje dotyczące praw własności, treści lub opisy produktów, usług, procesów lub technologii należących do Verizon Connect bądź stron trzecich. O ile nie określono wyraźnie w niniejszych warunków, żaden zapis w niniejszych warunkach nie stanowi udzielenia użytkownikowi licencji lub prawa na mocy jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, patentów, prawa do wizerunku, prawa do prywatności lub innych praw własności bądź praw własności intelektualnej Verizon Connect lub strony trzeciej.

Wymagania dotyczące łączy odsyłających do www.verizonconnect.com/pl

Łącza odsyłające do naszej witryny muszą spełniać następujące warunki:

 1. Łącze musi odsyłać do strony głównej, nie zaś do innych podstron w obrębie witryny.
 2. Łącze Verizon Connect nie może występować w połączeniu z innymi logotypami bądź elementami graficznymi.
 3. Łącze Verizon Connect nie może być użyte w sposób wskazujący na poparcie lub sponsorowanie przez Verizon Connect bądź powiązanie Verizon Connect ze stroną trzecią lub jej produktem bądź usługą.
 4. Można używać wyłącznie łącza tekstowego, a wykorzystanie logo Verizon Connect bądź szaty graficznej lub elementu graficznego Verizon Connect jest zabronione.
 5. Nazwa i znak handlowy Verizon Connect nie mogą być powiązane z żadnymi nieuczciwymi, oszukańczymi lub oszczerczymi reklamami bądź komentarzami ani nie mogą być użyte w sposób mogący zaszkodzić lub narazić na szwank naszą reputację, wizerunek firmy i jej zasady.
Znaki handlowe

Verizon Connect i logo Verizon Connect stanowią znaki handlowe. W żaden sposób witryna nie stanowi udzielenia, przez implikację, uitsluiting lub w inny sposób, licencji lub prawa do wykorzystania znaku handlowego Verizon Connect lub logo Verizon Connect bez uprzedniej pisemnej zgody Verizon Connect lub odpowiedniego właściciela.

Zgoda na monitorowanie i ujawnienie informacji

Verizon Connect nie ma obowiązku monitorowania treści i innych informacji znajdujących się na naszym serwerze lub przesyłanych na nasz serwer. Niemniej jednak każdy użytkownik witryny wyraża zgodę na okresowe monitorowanie przez Verizon Connect treści znajdujących się w witrynie i na serwerach w celu (1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań ze strony instytucji państwowych i/lub (2) zapewnienia prawidłowego działania witryny lub ochrony Verizon Connect i innych użytkowników. Verizon Connect zastrzega sobie prawo do modyfikacji, odrzucenia lub usunięcia informacji znajdujących się na serwerach Verizon Connect lub przesyłanych na serwery Verizon Connect, które uzna za nieakceptowalne lub naruszające niniejsze warunki, oraz do zawieszenia lub przerwania dostępu do witryny przez użytkownika z przyczyn operacyjnych, w związku z wymogami instytucji państwowych bądź wskutek naruszenia niniejszych warunków. Nieuprawnione korzystanie z witryny lub infrastruktury sieci i/lub wyświetlanie danych przez osoby bądź podmioty, które nie są uprawnionymi użytkownikami konta, jest niezgodne z prawem i w takim przypadku Verizon Connect zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego.

Opinie, sugestie i pomysły

Z chęcią przyjmiemy opinie, sugestie i komentarze użytkowników na temat naszej witryny, produktów i usług („Komentarze”). Prosimy jednak o przekazywanie wyłącznie Komentarzy wynikających z doświadczeń użytkownika dotyczących naszej witryny, produktów i usług. Nie należy przekazywać niezamówionych kreatywnych pomysłów, sugestii lub materiałów, w tym m.in. próbek prac kreatywnych, informacji zwrotnych, danych, odpowiedzi, pytań, komentarzy, sugestii, planów i koncepcji dotyczących nowych produktów, promocji, nazw produktów, kampanii reklamowych, technologii bądź procesów („Pomysły”). Komentarze i Pomysły, które mogą zostać potencjalnie przekazane, w żaden sposób nie zapobiegną zakupowi, produkcji lub wykorzystaniu podobnych produktów, usług, planów i pomysłów przez Verizon Connect dla dowolnego celu. Należy pamiętać, że Verizon Connect nie udziela żadnych zapewnień, że Komentarze i Pomysły będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Ponadto Verizon Connect może swobodnie kopiować, wykorzystywać, modyfikować, ujawniać i udostępniać Komentarze i Pomysły użytkownika bez żadnych ograniczeń i dla dowolnego celu, komercyjnego bądź innego, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK WITRYNY PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I Z INTERNETU W OGÓLE. SPÓŁKA VERIZON CONNECT, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY I PARTNERZY USŁUGOWI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I POPARCIA, W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI, W TYM M.IN. DOKUMENTACJI I POWIĄZANYCH ELEMENTÓW GRAFICZNYCH DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE LUB W INTERNECIE, W TYM M.IN. ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. VERIZON CONNECT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWIDŁOWOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ BĄDŹ UŻYTECZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK TREŚCI, PRZYRZĄDÓW, PRODUKTÓW LUB PROCESÓW UJAWNIONYCH NA SERWERZE LUB INNYCH MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W WITRYNIE. W ŻADNYM PRZYPADKU VERIZON CONNECT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB ZYSKÓW, NA PODSTAWIE UMOWY, ZANIEDBANIA LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO, W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM LUB ZASTOSOWANIEM JAKICHKOLWIEK TREŚCI, NINIEJSZEJ WITRYNY LUB INTERNETU W OGÓLE.

Brak gwarancji

Materiały Verizon Connect dostępne w tej witrynie mogą zawierać nieprawidłowości techniczne lub błędy typograficzne. TREŚCI ZAWARTE NA SERWERZE SĄ UDOSTĘPNIONE W FORMIE TAKIEJ, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE PORADY BĄDŹ TREŚCI PRZEKAZANE PRZEZ SPÓŁKĘ VERIZON CONNECT, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCÓW, PARTNERÓW USŁUGOWYCH LUB ICH PRACOWNIKÓW NIE STANOWIĄ GWARANCJI. SPÓŁKA VERIZON CONNECT I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE GWARANTUJĄ, ŻE TREŚCI ZAWARTE NA SERWERZE LUB W INTERNECIE W OGÓLE BĘDĄ NIEPRZERWANIE DOSTĘPNE I POZBAWIONE JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW ANI ŻE TREŚCI, OPROGRAMOWANIE I INNE MATERIAŁY DOSTĘPNE NA SERWERZE SĄ POZBAWIONE WIRUSÓW BĄDŹ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

Wyłączenie poparcia

Zawarte w witrynie odniesienia do produktów, usług lub procesów, łącza tekstowe do witryn stron trzecich oraz inne informacje odnoszące się do nazwy handlowej, znaku handlowego, producenta lub dostawcy nie stanowią i nie implikują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez Verizon Connect. Za informacje o produktach i usługach odpowiada wyłącznie ich dostawca. Zachęcamy użytkowników, aby w momencie przechodzenia z naszej witryny do innych witryn zapoznawali się z warunkami korzystania i oświadczeniami dotyczącymi prywatności w tych witrynach. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki lub treści w innych witrynach.

Zmiany

Wszystkie informacje publikowane w witrynie podlegają zmianom bez uprzedzenia. Ponadto niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie będą wprowadzone poprzez ich publikację w witrynie. Należy często sprawdzać witrynę pod kątem ewentualnych wprowadzonych zmian. Korzystanie z dostępu do witryny po wprowadzeniu zmian oznacza ich jednoznaczną akceptację.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Verizon Connect i jej podmioty powiązane oraz ich pracowników, dyrektorów, kierowników, licencjodawców, usługodawców, przedstawicieli, partnerów biznesowych, kontrahentów, partnerów dystrybucyjnych i pełnomocników z odpowiedzialności z tytułu roszczeń stron trzecich, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, wynikających lub związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków lub obowiązujących przepisów prawa.


Grudnia 2017