HomepageAlgemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor Verizon Connect-websites

Deze algemene voorwaarden voor websites zijn uitsluitend van toepassing op websites die het eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Verizon Connect en haar gelieerde ondernemingen, opvolgers en toegewezen entiteiten (“Verizon Connect”). Houd er rekening mee dat bepaalde andere Verizon Connect-services aanvullende voorwaarden kunnen hebben met betrekking tot uw gebruik van de betreffende services, en niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om wijzigingen aan te brengen in dergelijke aanvullende voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSITES, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verizon Connect, is het volgende niet toegestaan:

  • Op deze site gebruikmaken van robots voor datamining (“bots”), hardware of softwaremodules die een specifieke functie of service toevoegen door in te tappen op een bestaand groter systeem (“invoegtoepassingen”), of van andere tools, scripts, toepassingen of methoden om gegevens te verzamelen of te winnen;
  • Een methode, software of hardware gebruiken om een operationeel element te omzeilen of om de juiste werking van deze site of server of de activiteiten die daarop plaatsvinden te beïnvloeden;
  • Handelingen uitvoeren die een onredelijke of buitenproportioneel zware belasting van deze site of de netwerkinfrastructuur ervan veroorzaken, of die een negatieve uitwerking hebben op ons netwerk of op andere klanten;
  • Software die deel uitmaakt van of is geassocieerd met de site of de netwerkinfrastructuur ervan decompileren, reverse-engineeren, aanpassen of disassembleren;
  • Gebruikmaken van metatags of andere “verborgen tekst” waarin de naam Verizon Connect of een handelsmerk van Verizon Connect wordt gebruikt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verizon Connect; of
  • Op andere wijze uw beperkte toegang tot de site, zoals toegestaan door Verizon Connect, te buiten gaan.

Verizon Connect behoudt zich het recht voor gegevens die zich bevinden op of worden verzonden naar de server, en die Verizon Connect geheel naar eigen goeddunken beschouwt als onaanvaardbaar of in strijd met deze algemene voorwaarden, aan te passen, te weigeren of te elimineren, en de verlening van de service aan u op te schorten of te beëindigen om operationele redenen, in opdracht van de overheid, of in geval van schending van deze algemene voorwaarden. Ongeautoriseerd gebruik van deze site of de netwerkinfrastructuur en/of weergave van gegevens door een persoon of entiteit die niet de geautoriseerde gebruiker van het account is, is onwettig. Verizon Connect behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen gerechtelijke stappen te nemen.

De website kan andere eigendomsrechtelijk beschermde mededelingen en inhoud bevatten, alsmede beschrijvingen van producten, services, processen of technologieën die het eigendom zijn van Verizon Connect of van derden. Uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk in dit document wordt beschreven, mag niets in dit document worden geïnterpreteerd als verlening van een licentie of recht met betrekking tot het auteursrecht, handelsmerkrecht, octrooirecht, portretrecht, privacy recht of ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht van Verizon Connect of een derde partij.

Vereisten voor koppelingen naar onze website

Het is toegestaan een koppeling te maken naar onze website, onderworpen aan de volgende richtlijnen:

  1. U mag uitsluitend een koppeling maken naar onze homepagina en niet naar pagina’s binnen de site zelf.
  2. De Verizon Connect-koppeling mag niet worden verbonden aan andere logo’s of grafische elementen.
  3. U mag alleen een koppeling in tekstvorm gebruiken. Het gebruik van het Verizon Connect-logo of Verizon Connect-illustraties is niet toegestaan.
  4. De naam en het handelsmerk Verizon Connect mogen niet worden geassocieerd met onrechtvaardige, misleidende of lasterlijke advertenties of opmerkingen, of worden gebruikt op een wijze die onze professionele reputatie, onze bedrijfsidentiteit en ons bedrijfsbeleid schaadt of ondermijnt.
Handelsmerken

Verizon Connect en het Verizon Connect-logo zijn handelsmerken. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als verlening, door implicatie, estoppel of anderszins, van een licentie of het recht om het handelsmerk Verizon Connect of het Verizon Connect-logo te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verizon Connect of de respectieve eigenaar ervan. 

Toestemming voor toezicht en bekendmaking

Verizon Connect is niet verplicht toezicht te houden op de Inhoud en andere gegevens die zich bevinden op of worden verzonden naar onze servers. Wie deze website gebruikt gaat echter ermee akkoord dat Verizon Connect periodiek toezicht kan houden op de site en de inhoud van de servers van de site om (1) te voldoen aan dwingende wetten, voorschriften of andere verzoeken van de overheid en/of (2) de website naar behoren te exploiteren of zichzelf en haar gebruikers te beschermen. Verizon Connect behoudt zich het recht voor gegevens die zich bevinden op of worden verzonden naar de servers, en die Verizon Connect geheel naar eigen goeddunken beschouwt als onaanvaardbaar of in strijd met deze algemene voorwaarden, aan te passen, te weigeren of te verwijderen, en uw toegang tot de site op te schorten of te beëindigen om operationele redenen, in opdracht van de overheid, of in geval van schending van deze algemene voorwaarden. Ongeautoriseerd gebruik van deze site of de netwerkinfrastructuur en/of weergave van gegevens door een persoon of entiteit die niet de geautoriseerde gebruiker van het account is, is onwettig. Verizon Connect behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen gerechtelijke stappen te nemen.

Inzending van ideeën

We stellen uw opmerkingen over onze site, producten en services (“Opmerkingen”) op prijs. We verzoeken u echter uw Opmerkingen te beperken tot uw ervaringen met onze site, producten en services. Stuur ons niet ongevraagd creatieve ideeën, suggesties of materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorbeelden van creatieve illustraties, feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, plannen en ideeën voor nieuwe producten, promoties, productnamen, advertentiecampagnes, technologieën of processen (“Ideeën”). De Opmerkingen en Ideeën die u inzendt zullen op geen enkele wijze de aankoop, de fabricage of het gebruik van vergelijkbare producten, services, plannen en ideeën door Verizon Connect, voor welk doeleinde dan ook, in de weg staan. Wees u ervan bewust dat Verizon Connect geen enkele garantie geeft dat uw Opmerkingen en Ideeën als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd zullen worden behandeld. Wees u verder ervan bewust dat het Verizon Connect vrij staat uw Opmerkingen en Ideeën zonder beperking te kopiëren, gebruiken, aanpassen, onthullen en distribueren, voor welk doeleinde dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan u.

Afwijzing van aansprakelijkheid

DE GEBRUIKER VAN DEZE SITE AANVAARDT ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN ELK RISICO MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN VAN INTERNET IN HET ALGEMEEN. VERIZON CONNECT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN SERVICEPARTNERS WIJZEN ALLE GARANTIES, TOEZEGGINGEN OF AANBEVELINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ENIGE INHOUD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE DOCUMENTATIE EN CORRESPONDERENDE ILLUSTRATIES GERAADPLEEGD OP OF VIA DEZE SITE OF INTERNET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND. VERIZON CONNECT AANVAARDT GEEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIG MATERIAAL, APPARAAT, PRODUCT OF PROCES DAT OP DE SERVER TOEGANKELIJK IS, OF ANDER MATERIAAL DAT TOEGANKELIJK IS VIA DE SITE. IN GEEN GEVAL IS VERIZON CONNECT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, HETZIJ UIT HOOFDE VAN CONTRACT, NALATIGHEID, OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN INHOUD, DEZE SITE OF INTERNET IN HET ALGEMEEN.

Geen garanties

In Verizon Connect-materiaal op deze site kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. DE INHOUD DIE OP DEZE SERVER WORDT VERSTREKT, WORDT VERSTREKT “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER, OF IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ADVIEZEN OF INHOUD GEGEVEN DOOR VERIZON CONNECT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, SERVICEPARTNERS OF HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS VORMEN IN GEEN GEVAL GROND VOOR ENIGE GARANTIE. VERIZON CONNECT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN NIET DAT DE INHOUD OP DEZE SERVER OF INTERNET IN HET ALGEMEEN ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, OF DAT INHOUD, SOFTWARE OF ANDERE MATERIALEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA DEZE SERVER VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Geen aanbevelingen

Verwijzing in dit document naar producten, services, processen, koppelingen naar derden of andere informatie met vermelding van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door Verizon Connect. Informatie over producten en services is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke leverancier. We raden u aan op uw hoede te zijn wanneer u onze site verlaat en de algemene voorwaarden en privacy verklaringen van elke website die u bezoekt te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken of de inhoud van dergelijke andere websites.

Wijzigingen

Alle informatie die op de site wordt gepubliceerd kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verder kunnen deze algemene voorwaarden op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen brengen we aan door ze op deze site te publiceren. Bekijk de site regelmatig om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen. Indien u gebruik blijft maken van de site nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, geeft u daarmee afdoende aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Verizon Connect en haar gelieerde ondernemingen, met inbegrip van haar en hun werknemers, directieleden, functionarissen, licentiegevers, serviceproviders, agenten, zakelijke partners, opdrachtnemers, distributiepartners en vertegenwoordigers te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen en eisen van derden, aansprakelijkheid en kosten en uitgaven, met inbegrip van advocaatkosten, voortvloeiend uit of in verband met schending door u van deze algemene voorwaarden of het toepasselijk recht.


December 2017