Tieto zásady sú k dispozícii v nasledujúcich krajinách:

Zmluvné podmienky spoločnosti Verizon Connect Telo Inc. („VCT”) upravujúce podmienky používania údajov z máp, satelitných snímkov a podmienky obmedzeného používania

Prístup k tejto webovej lokalite, údajom z máp, satelitným snímkam a akýmkoľvek iným informáciám alebo obsahu poskytovaným spolu s touto webovou lokalitou alebo prostredníctvom nej (spoločne ďalej len „Softvérová služba“) podlieha nasledujúcim zmluvným podmienkam:

AK NIE STE PRIAMYM ZÁKAZNÍKOM SPOLOČNOSTI VCT, ALE BOL VÁM POSKYTNUTÝ PRÍSTUP K AKEJKOĽVEK SOFTVÉROVEJ SLUŽBE NA ŽIADOSŤ VÁŠHO DODÁVATEĽA, POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB ALEBO INÉHO SUBJEKTU, KTORÝ JE ZÁKAZNÍKOM SPOLOČNOSTI VCT, POTOM MÁTE OBMEDZENÝ PRÍSTUP K SOFTVÉROVEJ SLUŽBE PODLIEHAJÚCEJ TÝMTO PODMIENKAM. POZRITE SI ČASŤ „OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE“ UVEDENÚ NIŽŠIE.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky prvky vzhľadu stránok spoločnosti VCT, text, grafika a ich výber a usporiadanie sú dielami spoločnosti VCT podliehajúcimi autorským právam. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Všetky práva vyhradené

INFORMÁCIE O OCHRANNEJ ZNÁMKE

Názvy produktov a služieb spoločnosti VCT identifikované na tejto stránke sú ochrannými známkami alebo servisnými značkami spoločnosti VCT. Všetky ostatné produkty alebo služby uvedené na tejto stránke sú ochrannými známkami alebo servisnými značkami ich príslušných vlastníkov.

POUŽÍVANIE STRÁNOK A OBSAH

Bez výslovného súhlasu spoločnosti VCT nesmiete používať, upravovať, kopírovať, tlačiť, zobrazovať, reprodukovať, distribuovať ani zverejňovať žiadne informácie z tejto stránky. Spoločnosť VCT môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny na tejto stránke alebo Softvérových službách.

ÚDAJE Z MÁP

Nasledujúce zmluvné podmienky pre koncových používateľov sa vzťahujú na používanie údajov z máp poskytovaných prostredníctvom akejkoľvek služby alebo produktu spoločnosti VCT:

TU Zmluvné podmienky pre koncových používateľov Údajov z máp

Údaje z máp („Údaje z máp“) sa poskytujú len na vaše obchodné alebo osobné účely, interné použitie a nie na ďalší predaj. Sú chránené autorskými právami a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasíte na jednej strane vy a spoločnosť VCT a jej poskytovatelia licencií (vrátane ich poskytovateľov licencií a dodávateľov) na strane druhej.

Oznámenia o autorských právach https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Všeobecné obchodné podmienky

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto sekcie bude súdom príslušnej jurisdikcie považované z akéhokoľvek dôvodu za nezákonné, neplatné, nevykonateľné, toto ustanovenie sa bude považovať za upravené v rozsahu nevyhnutnom na to, aby bolo zákonné, platné a vymáhateľné, pričom zostávajúce ustanovenia budú nedotknuté a zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Len na osobné použitie. Súhlasíte s používaním týchto Údajov z máp spolu s produktmi spoločnosti VCT výlučne na obchodné alebo osobné účely, interné účely, na ktoré vám bola udelená licencia, a nie na poskytovanie služieb, zdieľanie na princípe času (time-share) alebo iné podobné účely. V súlade s tým, ale s výhradou obmedzení uvedených v nasledujúcich odsekoch, môžete kopírovať tieto Údaje z máp len vtedy, ak je to potrebné na vaše povolené použitie na i) ich zobrazenie a ii) ich uloženie za predpokladu, že neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach, ktoré sa objavia a nijakým spôsobom neupravíte Údaje z máp. Súhlasíte s tým, že inak nebudete reprodukovať, kopírovať, upravovať, dekompilovať, demontovať, vytvárať žiadne odvodené diela ani spätne analyzovať žiadnu časť týchto Údajov z máp a nesmiete ich prenášať ani distribuovať v žiadnej forme na žiadny účel, s výnimkou rozsahu povoleného záväznými právnymi predpismi. Viacnásobné diskové súpravy sa môžu prevádzať alebo predávať len ako kompletné súpravy poskytované spoločnosťou VCT, a nie ako ich podskupina.

Obmedzenia. Okrem prípadov, keď vám na to spoločnosť VCT udelila osobitnú licenciu a bez obmedzenia ustanovení predchádzajúceho odseku, nesmiete a) používať tieto Údaje z máp s akýmikoľvek produktmi, systémami alebo aplikáciami nainštalovanými alebo inak pripojenými k vozidlám alebo v komunikácii s vozidlami, ktoré sú schopné navigácie vozidla, polohovania, odosielania, navádzania na trasu v reálnom čase, riadenia vozového parku alebo podobných aplikácií; alebo b) s akýmikoľvek polohovacími zariadeniami alebo akýmikoľvek mobilnými alebo bezdrôtovo pripojenými elektronickými alebo počítačovými zariadeniami alebo v komunikácii s nimi, okrem iného aj s mobilnými telefónmi, laptopmi a ručnými počítačmi, pagermi a osobnými digitálnymi asistentmi alebo PDA.

Upozornenie. Údaje z máp môžu obsahovať nepresné alebo neúplné informácie z dôvodu plynutia času, meniacich sa okolností, použitých zdrojov a povahy zhromažďovania komplexných geografických údajov, z ktorých každý môže viesť k nesprávnym výsledkom.

Bez záruky. Tieto Údaje z máp sa vám poskytujú v stave, v akom „stoja a ležia“, a súhlasíte s ich používaním na vlastné riziko. Spoločnosť VCT a jej poskytovatelia licencií (a ich poskytovatelia licencií a dodávatelia) neposkytujú žiadne záruky, vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, vyplývajúce zo zákona alebo inak, vrátane, ale nielen sa vylučujú záruky týkajúce sa obsahu, kvality, presnosti, úplnosti, účinnosti, spoľahlivosti, vhodnosti na konkrétny účel, užitočnosti, použitia alebo výsledkov, ktoré sa majú získať z týchto Údaje z máp, alebo že Údaje z máp alebo server budú neprerušené alebo bezchybné.

Vyhlásenie o záruke: SPOLOČNOSŤ VCT A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) VYLUČUJÚ POSKYTNUTIE AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO KONKLUDENTNEJ ZÁRUKY TÝKAJÚCEJ SA KVALITY, VÝKONNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV. Niektoré štáty, územia a krajiny nepovoľujú určité záruky vylúčiť, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás preto v takom rozsahu nemusí vzťahovať.

Vylúčenie zodpovednosti: SPOLOČNOSŤ VCT A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) NENESÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ: V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK NÁROKOM, POŽIADAVKOU ALEBO ŽALOBOU, BEZ OHĽADU NA POVAHU PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKOU ALEBO ŽALOBOU O AKÚKOĽVEK STRATU, UJMU ALEBO ŠKODU, PRIAMU ALEBO NEPRIAMU, KTORÁ MÔŽE VYPLYNÚŤ Z POUŽITIA ALEBO DRŽBY INFORMÁCIÍ; ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU, PRÍJMOV, ZMLÚV ALEBO ÚSPOR, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK INÚ PRIAMU, NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ŠPECIÁLNU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU VYPLÝVAJÚCU Z VÁŠHO POUŽITIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽIŤ TIETO INFORMÁCIE, AKÚKOĽVEK CHYBU V INFORMÁCIÁCH ALEBO PORUŠENIE TÝCHTO PODMIENOK, ČI UŽ V KONANÍ V RÁMCI ZMLUVY ALEBO V DÔSLEDKU PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO TITULU NA ZÁKLADE ZÁRUKY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ VCT ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI POUČENÍ O MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY. Niektoré štáty, územia a krajiny nepovoľujú určité vylúčenia zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škody, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás preto v takom rozsahu nemusí vzťahovať.

Kontroly vývozu. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať odkiaľkoľvek žiadnu časť Údajov z máp, ktoré vám boli poskytnuté, ani žiadny ich priamy produkt, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so všetkými licenciami a schváleniami požadovanými podľa platných vývozných zákonov, pravidiel a predpisov.

Úplné dojednania. Tieto Zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu a úplné dojednania medzi spoločnosťou VCT (a jej poskytovateľmi licencií vrátane ich poskytovateľov licencií a dodávateľov) a vami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy a v celom rozsahu nahrádzajú všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré medzi nami predtým existovali v súvislosti s takýmto predmetom.

Rozhodné právo. Vyššie uvedené všeobecné obchodné podmienky sa budú riadiť právom štátu Illinois (USA), avšak tam kde sa používajú európske Údaje z máp HERE sa riadia právom Holandska, a to s vylúčením aplikácie (i) ustanovení kolíznych noriem a (ii) Dohovoru Organizácie Spojených národov pre Zmluvy o medzinárodnom predaji tovaru, ktoré sa explicitne vylučujú. Súhlasíte s tým, že sa príslušne podriadite jurisdikcii štátu Illinois (USA) a Holandska, a to v prípade akýchkoľvek sporov, nárokov a úkonov vyplývajúcich alebo v súvislosti s Údajmi z máp, ktoré vám budú poskytnuté.

Koncoví používatelia v štátnom sektore. Ak Údaje z máp získava vláda Spojených štátov amerických alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý hľadá alebo uplatňuje práva podobné tým, ktoré si zvyčajne nárokuje vláda Spojených štátov amerických, tieto Údaje z máp sú „obchodnou položkou“, v zmysle definície v 48 C.F.R. Nariadenia o federálnom obstarávaní („FAR - Federal Acquisition Regulation“) 2.101, sú licencované v súlade s týmito TU Zmluvnými podmienkami pre koncových používateľov Údajov z máp a každá kópia dodaných alebo inak poskytnutých Údajov z máp sa označí a spojí podľa potreby s nasledujúcim „Oznámením o používaní“ a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s takýmto Oznámením:


Oznámenie o používaní

Meno dodávateľa (výrobcu/ dodávateľa): TU

Adresa dodávateľa (výrobcu/dodávateľa): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Tieto Údaje z máp sú obchodnou položkou definovanou vo FAR časti 2.101 a podliehajú týmto Zmluvným podmienkam pre koncového používateľa, podľa ktorých boli tieto Údaje z máp poskytnuté.

© 2020 TU - Všetky práva vyhradené.


Anglický jazyk. Môžete dostávať verziu týchto podmienok, ktoré boli preložené z pôvodnej anglickej verzie. V prípade rozporu medzi anglickou verziou týchto podmienok a akoukoľvek verziou v inom jazyku má prednosť anglická verzia. Anglická verzia týchto podmienok vám bude doručená na základe vašej písomnej žiadosti a po jej prijatí spoločnosťou VCT.

Ak sa úradník pre zmluvné otázky, federálna vládna agentúra alebo akýkoľvek federálny úradník odmietne riadiť informáciami uvedenými v tejto Zmluve, úradník pre zmluvné otázky, federálna vládna agentúra alebo akýkoľvek federálny úradník musí oznámiť TU pred tým, ako požiada o dodatočné alebo alternatívne práva na Údaje z máp.

OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE

Nasledujúce Zmluvné podmienky pre koncových používateľov sa uplatňujú, ak ste získali prístup k Softvérovej službe na žiadosť alebo prostredníctvom tretej strany, napríklad vášho dodávateľa alebo poskytovateľa služieb:

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť VCT poskytuje svoju proprietárnu softvérovú službu určovania polohy (ďalej len „Služba určovania polohy“) subjektu, ktorý môže byť vaším dodávateľom alebo poskytovateľom služieb (ďalej len „Zákazník spoločnosti VCT“). V súvislosti s poskytovaním Služby určovania polohy Zákazníkovi spoločnosti VCT a na žiadosť Zákazníka spoločnosti VCT vám spoločnosť VCT poskytuje prístup k Softvérovej službe, ktorá má obmedzené funkcie Služby určovania polohy poskytovanej spoločnosťou VCT Zákazníkovi spoločnosti VCT. Softvérová služba sa vám poskytuje prostredníctvom prístupu na toto webové sídlo. V maximálnom rozsahu povolenom aplikujúci sa právnymi predpismi, prihlásením sa na webové sídlo alebo iným použitím Softvérovej služby beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: a) Softvérová služba sa vám poskytuje ako „STOJÍ A LEŽÍ (AS-IS)" bez akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk akéhokoľvek druhu; b) preberáte všetky riziká používania Softvérovej služby; a c) vaše používanie podlieha i) nasledujúcim zmluvným podmienkam, ii) všetkým zmluvným podmienkam uvedeným vyššie v tejto zmluve upravujúcej podmienky používania Údajov zo máp, satelitných snímkov a podmienky obmedzeného používania a iii) podmienkam stanoveným v zmluve medzi spoločnosťou VCT (alebo jej predchodcom) a zákazníkom spoločnosti VCT (ďalej len „Zákaznícka zmluva“).

Licencia

V súlade s podmienkami v tejto Zmluve a podmienkami Zákazníckej zmluvy vám spoločnosť VCT týmto udeľuje neprenosné, nevýhradné, obmedzené právo na prístup k Softvérovej službe a jej používanie výlučne počas trvania Zákazníckej zmluvy a výlučne v súvislosti s vaším sledovaním plnenia služieb poskytovaných Zákazníkom spoločnosti VCT. Táto licencia zanikne okamžite po ukončení Zákazníckej zmluvy alebo po tom, ako Zákazník spoločnosti VCT oznámi spoločnosti VCT, že už nie ste oprávnení na prístup k Softvérovej službe a jej používanie.

Obmedzenia.

Beriete na vedomie, že Softvérová služba obsahuje obchodné tajomstvá a dôverné informácie spoločnosti VCT alebo jej dodávateľov. V maximálnom rozsahu povolenom aplikujúcimi sa právnymi predpismi, z toho dôvodu nebudete: i) upravovať, vytvárať odvodené diela, kopírovať, verejne zobrazovať, verejne vystupovať, ďalej predávať, prenášať, distribuovať, sublicencovať ani reprodukovať Softvérovú službu, ii) používať Softvérovú službu na vývoj akéhokoľvek iného softvéru, ktorý je konkurencieschopný so Softvérovou službou alebo podobný Softvérovej službe, ani poskytovať žiadnemu konkurentovi VCT prístup k Softvérovej službe, iii) dekompilovať, demontovať alebo reverzne inžinierovať Softvérovú službu, iv) odstraňovať alebo zakrývať oznámenia o vlastníckych právach poskytované Softvérovou službou, alebo v) pomáhať tretej strane pri vykonávaní ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností. Súhlasíte tiež s tým, že Softvérovú službu nepoužijete na prístup alebo používanie alebo pokus o prístup alebo používanie akýchkoľvek systémov alebo obsahu, ku ktorým nemáte oprávnenie na prístup alebo používanie (vrátane akýchkoľvek systémov alebo obsahu, ktoré vám neposkytla spoločnosť VCT alebo Zákazník spoločnosti VCT), alebo na nezákonné používanie Softvérovej služby.

Právne upozornenie

Spoločnosť VCT neposkytuje prehlásenia ani záruky priamo vám v súvislosti so Softvérovou službou alebo vašim používaním Softvérovej služby. Akékoľvek prehlásenia alebo záruky týkajúce sa Softvérovej služby (ak existujú) poskytla spoločnosť VCT výhradne Zákazníkovi spoločnosti VCT. Nie ste oprávnení spoliehať sa na takéto prehlásenia alebo záruky. V maximálnom rozsahu povolenom aplikujúci sa právnymi predpismi, spoločnosť VCT a jej dodávatelia: a) nezaručuje, že vaše používanie Služieb bude nepretržité alebo bezchybné, ani že Služby a/alebo informácie získané vami prostredníctvom Služieb budú presné alebo budú spĺňať vaše požiadavky; b) nezodpovedá za akékoľvek oneskorenia, zlyhania dodávok alebo akékoľvek iné straty alebo škody vyplývajúce z prenosu údajov cez komunikačné siete a zariadenia vrátane internetu a beriete na vedomie, že Služby môžu podliehať obmedzeniam, oneskoreniam a iným problémom spojeným s používaním takýchto komunikačných zariadení; c) nezaručuje, že Služby budú obchodovateľné, uspokojivej kvality alebo vhodné na akýkoľvek konkrétny účel alebo vykonávané s náležitou odbornosťou, starostlivosťou alebo starostlivosťou a akékoľvek takéto záruky alebo podobné záruky (či už vyplývajú zo zákona alebo inak) sú týmto výslovne vylúčené; (d) neposkytuje žiadne záruky alebo záruky týkajúce sa používania, výkonu alebo výsledkov používania Služieb ani s ohľadom na obsah akýchkoľvek informácií tretích strán, ktoré sprístupní Zákazníkovi v priebehu poskytovania Služieb; a (e) odmieta všetky ostatné záruky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve, v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi neexistujú žiadne výslovné ani implicitné možnosti odškodnenia od spoločnosti VCT vám podľa tejto Licenčnej zmluvy a spoločnosť VCT nemá žiadnu povinnosť odškodniť, obhajovať alebo chrániť vás pred akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi alebo súvisiacimi s touto Licenčnou zmluvou.

Náhrada škody

Spoločnosť VCT a jej pridružené spoločnosti a každý z ich poskytovateľov licencií a poskytovatelia služieb a údajov nie sú povinní Vám nahradiť škody v súvislosti so Softvérovou službou alebo používaním Softvérovej služby. Ak v súvislosti so Softvérovou službou vznikne zodpovednosť akéhokoľvek druhu, spoločnosť VCT zodpovedá (ak vôbec) len Zákazníkovi spoločnosti VCT. Nie ste oprávnení uplatniť si žiadne nároky akéhokoľvek druhu voči spoločnosti VCT, jej pridruženým spoločnostiam alebo ktorémukoľvek z ich poskytovateľov licencií alebo služieb alebo poskytovateľov údajov priamo a týmto sa vzdávate akýchkoľvek nárokov akéhokoľvek druhu voči spoločnosti VCT a jej pridruženým spoločnostiam a ich poskytovateľom licencií alebo služieb alebo poskytovateľom údajov vyplývajúcich z vášho používania (alebo nemožnosti používať) Softvérovej služby a súhlasíte s tým, že spoločnosť VCT a jej pridružené spoločnosti a ich poskytovatelia licencií alebo služieb alebo poskytovatelia údajov za to nebudú niesť zodpovednosť. PREVZALI STE VŠETKY RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉROVEJ SLUŽBY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ VCT ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ICH POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A ÚDAJOV POVINNÉ NAHRADIŤ VÁM AKÚKOĽVEK PRIAMU, NEPRIAMU, OSOBITNÚ, NÁHODNÚ, NÁSLEDNÚ, EXEMPLÁRNU, REPRESÍVNU ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ ŠKODU VYPLÝVAJÚCU ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉROVÚ SLUŽBU, ÚDAJE Z MÁP, CESTNÉ PODMIENKY ALEBO INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ Z TEJTO ZMLUVY, ANI AKÚKOĽVEK STRATU POUŽITIA, STRATU ÚDAJOV ALEBO SOFTVÉRU, STRATU OBCHODNÝCH ZISKOV, PRERUŠENIE PODNIKANIA, UJMU NA ZDRAVÍ ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ PEŇAŽNÚ STRATU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ VCT ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, SLUŽIEB ALEBO POSKYTOVATELIA ÚDAJOV ALEBO AGENTI BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI ALEBO EXISTENCII TEJTO STRATY A BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÁTO STRATA PRIAMA ALEBO NEPRIAMA.

AK SA Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI A NÁHRADY ŠKODY POVAŽUJÚ ZA NEVYMÁHATEĽNÉ ALEBO NEUPLATNITEĽNÉ, CELKOVÁ SÚHRNNÁ NÁHRADA ŠKODY, KU KTOREJ BUDE POVINNÁ SPOLOČNOSŤ VCT A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ICH VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ALEBO POSKYTOVATELIA ÚDAJOV, AK EXISTUJE, NEPRESIAHNE PÄŤDESIAT AMERICKÝCH DOLÁROV (50,00 USD) ALEBO CENU ZAPLATENÚ ZA LICENCIU, PODĽA TOHO, ČO JE VYŠŠIE. Niektoré krajiny alebo štáty nepovoľujú vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti, takže vyššie uvedené záruky a obmedzenia/vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať v celom rozsahu. Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za 1) smrť alebo škody na zdraví vyplývajúce z nedbanlivosti alebo úmyselného pochybenia ktorejkoľvek zo strán alebo ich zamestnancov, zástupcov alebo zamestnancov konajúcich v rámci svojich povinností, 2) podvodné vyhlásenia alebo 3) akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nemôže byť obmedzená podľa platných právnych predpisov.

Odškodnenie

Zaväzujete sa odškodniť a zbaviť zodpovednosti spoločnosť VCT a jej pridružené spoločnosti voči všetkým nárokom a žalobám a škodám, záväzkom, rozsudkom a výdavkom vyplývajúcim z takýchto nárokov a žalôb na základe vášho používania alebo zneužitia Softvérovej služby alebo porušenia akýchkoľvek ustanovení týchto podmienok.

Duševné vlastníctvo

Vlastnícke právo k Softvérovej službe a duševné vlastníctvo Softvérovej služby zostáva a náleží vždy spoločnosti VCT alebo jej poskytovateľom licencií. V súlade s týmito podmienkami nie sú udelené žiadne implicitné licencie.

Informácie; monitorovanie

Akékoľvek informácie alebo údaje, ktoré zadáte do Softvérovej služby alebo prenesiete pomocou Softvérovej služby alebo ktoré zhromaždí spoločnosť VCT počas vášho používania Softvérovej služby, sa nepovažujú za vaše dôverné alebo chránené informácie a sú výlučne vo vlastníctve spoločnosti VCT. Okrem prípadov, kedy to platné právne predpisy zakazujú, môže spoločnosť VCT a jej pridružené spoločnosti používať a zverejňovať takéto informácie a údaje akýmkoľvek spôsobom bez akýchkoľvek obmedzení.

Kontroly vývozu.

Zaväzujete sa, že nebudete exportovať odkiaľkoľvek žiadnu časť Softvérovej služby, ktorá vám bola poskytnutá, ani žiadny ich priamy produkt, s výnimkou prípadov, keď bude takéto konanie v súlade so všetkými povoleniami a schváleniami vyžadovanými podľa platných vývozných zákonov, pravidiel a predpisov.

Rozhodné právo; Miesto / Jurisdikcia

Tieto podmienky a plnenie zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy sa vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem. Predtým, ako ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže začať akékoľvek súdne alebo iné konanie, musí takáto strana písomne informovať druhú stranu sporu a sprístupniť jedného alebo viacerých svojich vedúcich pracovníkov na stretnutie s vedúcimi pracovníkmi druhej strany s cieľom pokúsiť sa v dobrej viere vyriešiť spor alebo spor. Strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov v Slovenskej republike.

Oznámenie

Akékoľvek otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa Softvérovej služby môžu byť adresované spoločnosti VCT na adrese One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, USA, na vedomie: Právne oddelenie Verizon Connect. Kópia takéhoto písomného oznámenia zaslaného spoločnosťou VCT má byť zaslaná aj právnemu oddeleniu Verizon Connect na túto adresu: Verizon Connect, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.

Zmluva ako celok.

Tieto Zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu a úplné dojednania medzi spoločnosťou VCT (a jej poskytovateľmi licencií vrátane ich poskytovateľov licencií a dodávateľov) a vami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy a v celom rozsahu nahrádzajú všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré medzi nami predtým existovali v súvislosti s takýmto predmetom.

Postúpenie.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VCT nesmiete postúpiť, previesť, založiť, účtovať, uzatvárať subdodávateľské zmluvy, delegovať, vyhlásiť zverenecký fond alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaobchádzať s akýmikoľvek vašimi právami alebo povinnosťami podľa týchto Zmluvných podmienok.

Salvátorská klauzula:

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok bude súdom príslušnej jurisdikcie považované z akéhokoľvek dôvodu za nezákonné, neplatné, nevykonateľné, toto ustanovenie sa bude považovať za upravené v rozsahu nevyhnutnom na to, aby bolo zákonné, platné a vymáhateľné, pričom zostávajúce ustanovenia týchto Zmluvných podmienok budú nedotknuté a zostanú v plnej platnosti a účinnosti.