Podmienky používania webovej lokality Verizon Connect

Tieto podmienky webovej lokality sa vzťahujú výlučne na webové lokality vo vlastníctve alebo prevádzkované spoločnosťou Verizon Connect a jej pridruženými firmami, nástupcami a poverenými subjektmi („Verizon Connect“). Upozorňujeme, že niektoré iné služby Verizon Connect môžu mať doplňujúce podmienky vášho využívania týchto služieb a nič v týchto podmienkach nemá za cieľ tieto doplňujúce podmienky upravovať. AK NEBUDETE S TÝMI PODMIENKAMI WEBOVEJ LOKALITY SÚHLASIŤ, TAK TÚTO WEBOVÚ LOKALITU NEMÔŽETE POUŽÍVAŤ.

Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Verizon Connect nesmiete:

 • Používať akékoľvek roboty na ťažbu dát („roboty“), hardvérové alebo softvérové moduly, ktoré pridávajú konkrétnu funkciu alebo službu pripojením k existujúcemu väčšiemu systému („doplnky“), alebo iné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov, skripty, aplikácie alebo metódy na tejto webovej lokalite;
 • Používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo hardvér na obídenie akýchkoľvek prevádzkových prvkov alebo na narušenie alebo pokus o narušenie riadneho fungovania tejto webovej lokality, servera alebo aktivít na nich vykonávaných;
 • Podnikať akékoľvek kroky, ktoré spôsobujú neprimerané alebo neodôvodnene veľké zaťaženie tejto lokality alebo jej sieťovej infraštruktúry alebo ktoré nepriaznivo ovplyvňujú našu sieť alebo iných zákazníkov;
 • Dekompilovať, vykonávať spätný inžiniering, upravovať alebo rozkladať akýkoľvek softvér v rámci alebo súvisiaci s lokalitou alebo jej sieťovou infraštruktúrou;
 • Používať akékoľvek meta značky alebo akýkoľvek iný „skrytý text“ s použitím názvu spoločnosti Verizon Connect alebo akejkoľvek ochrannej známky spoločnosti Verizon Connect bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Verizon Connect, alebo
 • Iným spôsobom prekračovať svoj obmedzený prístup na stránku povolený spoločnosťou Verizon Connect.

Spoločnosť Verizon Connect si vyhradzuje právo upraviť, odmietnuť alebo eliminovať akékoľvek informácie nachádzajúce sa na serveri alebo prenášané na jej server, o ktorých sa podľa svojho výhradného uváženia domnieva, že sú neprijateľné alebo v rozpore s týmito podmienkami, a pozastaviť alebo ukončiť vašu službu z akéhokoľvek prevádzkového alebo administratívneho dôvodu alebo porušenia týchto podmienok. Neoprávnené použitie tejto webovej lokality alebo sieťovej infraštruktúry alebo zobrazovanie údajov osobou alebo subjektom, ktorý nie je autorizovaným používateľom účtu, je nezákonné a spoločnosť Verizon Connect si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky.

Táto webová lokalita môže obsahovať ďalšie oznámenia o vlastníckych právach, obsahu alebo popisovať produkty, služby, procesy alebo technológie vo vlastníctve spoločnosti Verizon Connect alebo tretích strán. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, nič v ňom obsiahnuté nebude interpretované v tom zmysle, že poskytuje používateľovi licenciu alebo právo na akékoľvek autorské práva, ochranné známky, patent, právo na publicitu alebo súkromie alebo iné vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva spoločnosti Verizon Connect alebo akejkoľvek tretej strany.

Požiadavky na odkaz na našu webovú lokalitu

Na našu webovú lokalitu môžete použiť odkaz v súlade s nasledujúcimi usmerneniami:

 1. Musíte odkazovať iba na našu domovskú stránku, a nie na jednotlivé stránky v  rámci samotnej lokality.
 2. Odkaz Verizon Connect nesmie vyzerať tak, že je prepojený so žiadnymi inými logami a grafickými prvkami.
 3. Odkaz Verizon Connect sa nesmie používať žiadnym spôsobom, ktorý by naznačoval podporu alebo sponzorstvo alebo pridruženie k službe Verizon Connect akejkoľvek tretej strany alebo jej produktu alebo služby.
 4. Môžete použiť iba textový hypertextový odkaz a nie je povolené používať logo Verizon Connect ani umelecké dielo alebo grafiku Verizon Connect.
 5. Názov a ochranná známka spoločnosti Verizon Connect sa nesmú spájať s  nespravodlivou, klamlivou alebo urážlivou reklamou alebo komentárom ani sa nesmú používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by poškodil alebo narušil našu profesionálnu reputáciu a firemnú identitu a zásady.
Ochranné známky

Verizon Connect a logo Verizon Connect sú ochranné známky. Nič obsiahnuté na tejto lokalite nesmie byť interpretované ako poskytnutie licencie implikáciou, preklúziou alebo inak alebo práva na používanie ochrannej známky Verizon Connect alebo loga Verizon Connect bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Verizon Connect alebo jej príslušného vlastníka.

Súhlas s monitorovaním a zverejnením

Spoločnosť Verizon Connect nemá povinnosť monitorovať Obsah a akékoľvek ďalšie informácie nachádzajúce sa alebo prenášané na naše servery. Ktokoľvek, kto používa túto webovú lokalitu, však súhlasí s tým, že spoločnosť Verizon Connect môže pravidelne monitorovať webovú lokalitu a obsah jej serverov, aby (1) dodržiavala všetky potrebné zákony, nariadenia alebo iné administratívne požiadavky alebo aby (2) webová lokalita správne fungovala alebo aby chránila seba a svojich používateľov. Spoločnosť Verizon Connect si vyhradzuje právo upraviť, odmietnuť alebo eliminovať akékoľvek informácie nachádzajúce sa na serveri alebo prenášané na jej server, o ktorých sa podľa svojho výhradného uváženia domnieva, že sú neprijateľné alebo v rozpore s týmito podmienkami, a pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na lokalitu z akéhokoľvek prevádzkového alebo administratívneho dôvodu alebo z dôvodu porušenia týchto podmienok. Neoprávnené použitie tejto webovej lokality alebo sieťovej infraštruktúry alebo zobrazovanie údajov osobou alebo subjektom, ktorý nie je autorizovaným používateľom účtu, je nezákonné a  spoločnosť Verizon Connect si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky.

Predkladanie nápadov

Uvítame vaše komentáre k našej lokalite, produktom a službám (ďalej len ako „komentáre“). Žiadame vás však, aby ste svoje komentáre obmedzili na svoje skúsenosti s našou lokalitou, produktmi a službami. Nezasielajte nám, prosím, akékoľvek nevyžiadané kreatívne nápady, návrhy alebo materiály, okrem iného vrátane vzorov, spätnej väzby, údajov, odpovedí, otázok, komentárov, návrhov, plánov, nápadov na nové produkty, propagácie, názvov produktov, reklamných kampaní, technológií alebo procesov (ďalej len ako „nápady“). Pripomienky a  nápady, ktoré môžete uviesť, nijako nebránia nákupu, výrobe alebo použitiu podobných produktov, služieb, plánov a nápadov spoločnosťou Verizon Connect na akýkoľvek účel. Upozorňujeme, že spoločnosť Verizon Connect nezaručuje, že s  vašimi komentármi a nápadmi sa bude zaobchádzať ako s dôvernými alebo chránenými. Taktiež upozorňujeme, že spoločnosť Verizon Connect bude môcť voľne kopírovať, používať, upravovať, zverejňovať a distribuovať vaše komentáre a nápady bez obmedzenia na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez nároku na kompenzáciu pre vás.

Zrieknutie sa zodpovednosti

POUŽÍVATEĽ TEJTO WEBOVEJ LOKALITY NESIE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ LOKALITY A INTERNETU VO VŠEOBECNOSTI. SPOLOČNOSŤ VERIZON CONNECT, JEJ PRIRUŽENÉ FIRMY, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A SERVISNÍ PARTNERI SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VYHLÁSENÍ ALEBO POVOLENÍ, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, SO ZRETEĽOM NA AKÝKOĽVEK OBSAH, VRÁTANE, OKREM INÉHO, DOKUMENTÁCIE A SÚVISIACEJ GRAFIKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA FIRMU, KU KTORÝM SA PRISTUPUJE Z ALEBO CEZ TÚTO LOKALITU VRÁTANE, OKREM INÉHO VŠETKÝCH NAZNAČENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ VERIZON CONNECT NEPREBERÁ ŽIADNU ZÁKONNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ ALEBO UŽITOČNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, NÁSTROJA, PRODUKTU ALEBO PROCESU POSKYTNUTÉHO NA SERVERI ALEBO Z INÉHO MATERIÁLU PRÍSTUPNÉHO Z LOKALITY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ VERIZON NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO UŠLOM ZISKU, PRI KONANÍ V RÁMCI ZMLUVY, PRI NEDBANLIVOSTI ALEBO INOM PROTIPRÁVNOM KONANÍ, KTORÉ VZNIKNE V DÔSLEDKU A V SPOJITOSTI S POUŽITÍM AKÉHOKOĽVEK OBSAHU TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO INTERNETU VO VŠEOBECNOSTI.

Vylúčenie záruk

Akýkoľvek materiál spoločnosti Verizon Connect na tejto webovej lokalite môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. OBSAH POSKYTOVANÝ NA TOMTO SERVERI JE POSKYTNUTÝ VO SVOJEJ PÔVODNEJ PODOBE BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUK PRÁVNEHO NÁROKU, NEPORUŠOVANIA ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. ŽIADNE ZARIADENIE ALEBO OBSAH POSKYTNUTÝ SPOLOČNOSŤOU VERIZON CONNECT, JEJ PRIDRUŽENÝMI FIRMAMI, POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ A SERVISNÝMI PARTNERMI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÝMI ZAMESTNANCAMI NEPREDSTAVUJE ŽIADNU ZÁRUKU. ANI SPOLOČNOSŤ VERIZON CONNECT ANI JEJ PRIDRUŽENÉ FIRMY SA NEZARUČUJÚ, ŽE OBSAH NA TOMTO SERVERI ALEBO NA INTERNETE VO VŠEOBECNOSTI BUDE NEPRERUŠENÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, ALEBO ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH, SOFTVÉR ALEBO INÝ MATERIÁL PRÍSTUPNÝ Z TOHTO SERVERU BUDE BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH SÚČASTÍ.

Odmietnutie odporúčania

Odkazy na akékoľvek produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na tretie strany alebo iné informácie uvedené v tomto dokumente v podobe obchodného mena, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo iným spôsobom nepredstavujú ani z  nich nevyplýva, že sú ich odobrením, zárukou za ne, alebo odporúčaním zo strany spoločnosti Verizon Connect. Informácie o produkte a službách sú výhradnou zodpovednosťou každého jednotlivého dodávateľa. Odporúčame vám, aby ste si toho boli vedomí, keď opustíte našu lokalitu, a aby ste si prečítali zmluvné podmienky a vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej lokality, ktorú navštívite. Nie sme zodpovední za postupy alebo obsah takýchto iných webových lokalít.

Kontrola exportu

Beriete na vedomie, že vývoz, dovoz a používanie tejto webovej lokality sú regulované zo strany USA a iných štátov a musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi na kontrolu vývozu, vrátane zákona o  správe vývozu a predpisov vyhlásených v súlade s nimi zo strany Ministerstva obchodu a Ministerstva financií. Týmto zároveň vyhlasujete a zaručujete, že: i) nepodliehate žiadnemu administratívnemu príkazu na pozastavenie, odvolanie alebo odopretie vývozných alebo dovozných povolení potrebných na splnenie vašich povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu; ii) v súčasnosti nemáte sídlo, nepracujete v kancelárii, nie ste zaregistrovaní v krajine alebo nie ste občan a  nemáte v úmysle cestovať na Kubu, Krym, do Iránu, Severnej Kórey, Sudánu, Sýrie alebo na iné miesta, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA alebo iných vlád; iii) nebudete reexportovať ani presmerovať žiadny obsah do krajiny, osobe alebo pre činnosť v rozpore s platnými zákonmi, pravidlami alebo predpismi; a iv) nebudete používať žiadny obsah pri vývoji, výrobe, manipulácii, údržbe, skladovaní, detekcii, identifikácii alebo šírení chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo ich raketových systémov alebo v súvislosti s akýmikoľvek materiálmi alebo zariadeniami, ktoré by mohli byť použité v rámci takýchto zbraní alebo v  ich raketových systémoch alebo ich ďalej predávať alebo vyvážať akejkoľvek osobe zapojenej do takejto činnosti.

Podľa oddielu II DMCA musia byť všetky nároky súvisiace s porušením autorských práv pre materiál, o ktorom sa predpokladá, že sa nachádza v systéme alebo sieti spoločnosti Verizon Connect, okamžite zaslané formou písomného oznámenia určenému zástupcovi spoločnosti Verizon Connect:

Designated Agent for DMCA Notices
Verizon- Attn: Copyright Department
1320 North Courthouse Road
9th Floor
Arlington, Virginia 22201
Fax: 703-351-3669
Email: [email protected]

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Určenému zástupcovi, ktorý je vymenovaný výlučne na účely prijímania oznámení o nárokoch založených na porušení autorských práv podľa zákona DMCA, by sa nemali posielať žiadne iné oznámenia alebo komunikácia.

Konkrétne požiadavky na správne oznamovanie údajného porušenia zákona sú stanovené v DMCA (pozri 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)). Platné oznámenie musí byť v písomnej forme a obsahovať všetky nasledujúce prvky:

 1. Podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka;
 2. Identifikáciu diela chráneného autorskými právami, ktoré bolo údajne porušené;
 3. Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo ktorý je predmetom porušovania právnych predpisov, a informácie primerane postačujúce na to, aby poskytovateľ služieb vedel materiál lokalizovať;
 4. Informácie primerane postačujúce na to, aby poskytovateľ služieb mohol kontaktovať stranu podávajúcu sťažnosť (adresa, telefónne číslo a, ak je k  dispozícii, e-mail);
 5. Vyhlásenie, že strana podávajúca sťažnosť je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažuje, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
 6. Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a pod trestom krivej prísahy, že strana podávajúca sťažnosť je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Upozorňujeme, že za nepravdivé tvrdenia sú prísne postihy.

 • Fyzický alebo elektronický podpis;
 • Identifikácia materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zablokovaný prístup, a miesto, kde sa materiál objavil pred jeho odstránením alebo znemožnením prístupu k nemu;
 • Vyhlásenie pod hrozbou trestu pri krivej výpovedi, že sa v dobrej viere domnievate, že materiál bol odstránený alebo zablokovaný v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie; a
 • Vaše meno, adresa a telefónne číslo a vyhlásenie, že súhlasíte s jurisdikciou federálneho okresného súdu pre súdny okres, v ktorom sa nachádza adresa, alebo ak je vaša adresa mimo USA, pre akýkoľvek súdny okres, kde sa dá nájsť poskytovateľ služieb, a že budete akceptovať doručovanie písomností od sťažovateľa.
Ako nahlásiť detskú pornografiu

Detská pornografia je vyobrazením dieťaťa mladšieho ako osemnásť rokov (18), ktoré je zapojené do sexuálne explicitného správania. Ak uvidíte niečo, čo podľa vás predstavuje detskú pornografiu, ktorú zverejnila tretia strana na webovej lokalite Verizon Connect, alebo ju dostanete prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo do telefónu prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu, ihneď sa obráťte na miestnu pobočku FBI alebo Národné centrum pre nezvestné a vykorisťované deti („NCMEC“). Je dôležité, aby ste obsah nekopírovali, neodosielali ani nepreposielali ďalej, pokiaľ na to nedostanete pokyn od oprávneného úradníka orgánu na presadzovanie práva. Kontaktné údaje na miestnu kanceláriu FBI nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: www.fbi.gov/contact/fo/fo.htm. Ak chcete kontaktovať NCMEC, zavolajte na telefónne číslo 1-800-843-5678 (Child Pornography Tipline). Môžete tiež podať hlásenie online na nasledujúcej webovej lokalite NCMEC: www.CyberTipline.com.

Zmeny

Všetky informácie zverejnené na tejto lokalite sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho môžu byť zmenené tieto podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny vykonáme ich zverejnením na tejto webovej lokalite. Prípadné zmeny by ste mali pravidelne kontrolovať na webovej lokalite. Tým, že budete pokračovať v pristupovaní na stránku po vykonaní týchto zmien jednoznačne preukazujete, že tieto zmeny akceptujete.

Náhrada škôd

Súhlasíte s tým, že odškodníte a bude chrániť spoločnosť Verizon Connect a jej pridružené subjekty vrátane jej/ich zamestnancov, konateľov, pracovníkov, poskytovateľov licencií, zástupcov, obchodných partnerov, dodávateľov, distribučných partnerov a zástupcov voči a pred akýmkoľvek a všetkým nárokom tretích strán, požiadavkám, záväzkom, nákladom alebo výdavkom, vrátane poplatkov a nákladov na právne zastúpenie, vyplývajúce alebo súvisiace s porušením ktorejkoľvek z týchto podmienok alebo platných právnych predpisov.

Rozhodujúce právo

S výnimkou záležitostí ochranných známok a autorských práv, ktoré sa riadia federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických, sa vyššie uvedené ustanovenia budú riadiť a interpretovať v súlade s hmotnými zákonmi štátu New York bez ohľadu na kolízne normy alebo zákony.


November 2017