Acord privind termenii de utilizare ai site-ului Verizon Connect

Acești termeni și condiții pentru site se aplică exclusiv site-urilor deținute sau operate de Verizon Connect și de asociații, succesorii și delegații săi („Verizon Connect”). Rețineți că anumite servicii Verizon Connect pot avea termeni și condiții suplimentare cu privire la utilizarea serviciilor respective și nicio parte a acestor termeni și condiții nu este concepută să modifice termenii și condițiile respective. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, NU PUTEȚI UTILIZA ACEST SITE.

Fără autorizația prealabilă scrisă expresă din partea Verizon Connect, nu aveți dreptul:

 • Să folosiți roboți de explorare de date („boți”), module hardware sau software care adaugă o anumită funcționalitate sau un anumit serviciu prin conectarea la un sistem mai mare existent („module plug-in”) sau alte instrumente, scripturi, aplicații sau metode de colectare și extragere a datelor pe acest site;
 • Să folosiți orice dispozitiv, hardware sau software pentru a evita orice element operațional sau să interferați – sau să încercați să interferați – cu funcționarea adecvată a acestui site, a serverului sau a activităților care se desfășoară în cadrul acestuia;
 • Să luați orice măsură care impune o sarcină nerezonabil sau disproporționat de mare asupra acestui site sau a infrastructurii sale de rețea sau care influențează negativ rețeaua noastră sau pe clienții săi;
 • Să decompilați, să refaceți sursa, să modificați sau să dezasamblați oricare dintre programele software din sau asociate cu site-ul sau cu infrastructura de rețea a acestuia;
 • Să folosiți orice metaetichete sau orice alt „text ascuns” folosind numele Verizon Connect sau orice marcă comercială Verizon Connect fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Verizon Connect;
 • Să depășiți în orice alt mod accesul dvs. limitat la site, după cum v-a autorizat de Verizon Connect.

Verizon Connect își rezervă dreptul de a modifica, respinge sau elimina orice informații existente pe serverul său sau transmise către acesta, pe care, la alegerea sa, le consideră ca fiind inacceptabile sau contravenind acestor termeni și condiții, precum și de a suspenda sau sista serviciul dvs. din orice motiv operațional sau guvernamental ori pentru încălcarea acestor termeni și condiții. Utilizarea neautorizată a acestui site sau a infrastructurii de rețea și/sau afișarea de date de către o persoană care nu este utilizator autorizat al contului este ilegală și Verizon Connect își rezervă dreptul de a lua măsurile legale.

Site-ul poate conține alte notificări de proprietate, alt conținut sau poate descrie produse, servicii, procese sau tehnologii aflate în proprietatea Verizon Connect sau a unor terțe părți. Cu posibilele excepții care pot fi formulate în prezentul document, niciun element din prezentul document nu poate fi interpretat ca acordând utilizatorului o licență sau un drept sub incidența vreunui drept de autor, marcă comercială, brevet, drept de publicitate sau drept de confidențialitate sau alt drept de proprietate ori proprietate intelectuală deținut de Verizon Connect sau de orice terță parte.

Cerințe pentru conectarea la site-ul nostru

Vă puteți conecta la site-ul nostru respectând următoarele instrucțiuni:

 1. Trebuie să vă conectați numai la pagina principală, nu la paginile site-ului propriu-zis.
 2. Linkul Verizon Connect nu trebuie să apară conectat la alte sigle și elemente grafice.
 3. Linkul Verizon Connect nu trebuie utilizat în niciun mod care să implice o recomandare, o susținere de către sau o afiliere la serviciul Verizon Connect sau la oricare terță parte sau la un produs sau serviciu al acesteia.
 4. Puteți utiliza numai un hyperlink text, nefiind permisă utilizarea siglei Verizon Connect sau a ilustrațiilor sau elementelor grafice Verizon Connect.
 5. Numele și marca comercială Verizon Connect nu trebuie asociate cu publicitate sau comentarii lipsite de onestitate, înșelătoare sau defăimătoare și nu trebuie folosite în niciun mod de natură să afecteze sau să compromită reputația noastră profesională și identitatea și politicile companiei.
Mărci comerciale

Verizon Connect și sigla Verizon Connect sunt mărci comerciale. Niciun element din componența acestui site nu va fi interpretat ca acordând, implicit, prin blocare sau prin alt mod, o licență sau un drept de a folosi marca comercială Verizon Connect sau sigla Verizon Connect fără permisiunea prealabilă scrisă a Verizon Connect sau a proprietarului respectiv.

Consimțământ pentru monitorizare și dezvăluire

Verizon Connect nu are nicio obligație de a monitoriza conținutul și nicio altă informație existentă pe serverele noastre sau transmisă către acestea. Totuși, orice persoană care folosește acest site este de acord că Verizon Connect poate monitoriza periodic site-ul și conținutul serverelor sale pentru a (1) respecta orice legi, reglementări sau alte solicitări guvernamentale și/sau a (2) utiliza site-ul în mod corespunzător sau pentru a se proteja, pe sine și utilizatorii săi. Verizon Connect își rezervă dreptul de a modifica, respinge sau elimina orice informații existente pe serverele sale sau transmise către acestea, pe care, la alegerea sa, le consideră ca fiind inacceptabile sau contravenind acestor termeni și condiții, precum și de a suspenda sau sista accesul dvs. la site din orice motiv operațional sau guvernamental ori pentru încălcarea acestor termeni și condiții. Utilizarea neautorizată a acestui site sau a infrastructurii de rețea și/sau afișarea de date de către o persoană care nu este utilizator autorizat al contului este ilegală și Verizon Connect își rezervă dreptul de a lua măsurile legale.

Trimiterea de idei

Salutăm comentariile dvs. despre site-ul, produsele și serviciile noastre („Comentarii”). Totuși, vă rugăm să vă limitați comentariile la experiența dvs. privind site-ul, produsele și serviciile noastre. Vă rugăm să nu ne trimiteți idei creative, sugestii sau materiale nesolicitate, inclusiv, dar fără limitare, eșantioane de ilustrații creative, feedback, date, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii, planuri, idei de produse noi, promoții, nume de produse, campanii publicitare, tehnologii sau procese („Idei”). Comentariile și ideile pe care ni le trimiteți nu trebuie să împiedice în niciun fel achiziția, fabricația sau utilizarea de produse, servicii, planuri și idei de către Verizon Connect, indiferent de scop. Vă rugăm să înțelegeți că Verizon Connect nu vă poate asigura că ideile și comentariile dvs. vor fi tratate drept confidențiale sau personale. De asemenea, vă rugăm să înțelegeți că Verizon Connect va avea libertatea de a copia, folosi, modifica, dezvălui și distribui comentariile și ideile dvs. fără restricții, indiferent de scop, comercial sau de altă natură, fără plata de compensații către dvs.

Exonerarea răspunderii

UTILIZATORUL ACESTUI SITE ÎȘI ASUMĂ ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ȘI ÎNTREGUL RISC PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ȘI A INTERNETULUI ÎN GENERAL. VERIZON CONNECT, AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI PARTENERII SĂI DE SERVICII RESPING TOATE GARANȚIILE, DECLARAȚIILE SAU RECOMANDĂRILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA ORICE CONȚINUT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DOCUMENTAȚIA ȘI ELEMENTELE GRAFICE ACCESATE DIN SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SAU AL INTERNETULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE. VERIZON CONNECT NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE LEGALĂ PENTRU EXACTITATEA, CARACTERUL COMPLET SAU ORICE UTILITATE A ORICĂRUI CONȚINUT, APARAT, PRODUS SAU PROCES DEZVĂLUIT PE SERVER SAU AL ALTUI MATERIAL ACCESIBIL DE PE SITE. COMPANIA VERIZON CONNECT NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO SITUAȚIE, DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE NICIO NATURĂ DERIVATE DIN IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFITURI, PRIN ACȚIUNEA UNUI CONTRACT, NEGLIJENȚĂ SAU ALTĂ ACȚIUNE CARE ADUCE PREJUDICII, CARE DERIVĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚELE ORICĂRUI CONȚINUT, A ACESTUI SITE SAU A INTERNETULUI ÎN GENERAL.

Nicio garanție

Orice material Verizon Connect de pe acest site poate include inexactități tehnice sau erori tipografice. CONȚINUTUL FURNIZAT PE ACEST SERVER ESTE FURNIZAT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII DE TITLU, NEÎNCĂLCARE SAU GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. NICIUN SFAT SAU CONȚINUT OFERIT DE VERIZON CONNECT, DE AFILIAȚII, LICENȚIATORII, PARTENERII DE SERVICII SAU ANGAJAȚII ACESTORA NU VA CREA VREO GARANȚIE. NICI VERIZON CONNECT, NICI ANGAJAȚII COMPANIEI NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ CONȚINUTUL ACESTUI SERVER SAU AL INTERNETULUI ÎN GENERAL NU VA FI ÎNTRERUPT SAU CĂ NU CONȚINE ERORI SAU CĂ ORICE CONȚINUT, SOFTWARE SAU ALT MATERIAL ACCESIBIL DE PE ACEST SERVER NU INCLUDE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

Declarație de exonerare de recomandare

Trimiterile din prezentul document la orice produse, servicii, procese, linkuri de hipertext către terțe părți sau alte informații după numele comercial, marca comercială, producător, furnizor etc. nu constituie și nu implică o recomandare sau o sponsorizare din partea Verizon Connect. Informațiile privind produsele și serviciile constituie responsabilitatea exclusivă a fiecărui furnizor individual. Vă recomandăm să procedați cu atenție când părăsiți site-ul nostru și să citiți termenii și condițiile și declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site pe care îl accesați. Nu suntem responsabili de practicile sau de conținutul acestor site-uri.

Controlul exporturilor

Confirmați că exportul, importul și utilizarea acestor site-uri sunt reglementate de guvernul S.U.A. și de guvernele altor țări și că veți respecta toate legile, regulile și regulamentele privind exportul, inclusiv Export Administration Act (Legea de administrare a exporturilor) și reglementările promulgate mai jos de către Departamentul Comerțului și Departamentul Trezoreriei S.U.A. De asemenea, declarați și garantați prin prezenta că: (i) nu faceți obiectul niciunei dispoziții guvernamentale de suspendare, revocare sau interdicție a privilegiilor de export sau import necesare pentru îndeplinirea obligațiilor dvs. de mai jos; (ii) în prezent, nu vă aflați, nu aveți un birou, nu sunteți organizat ca societate pe acțiuni, nu sunteți cetățean și nu intenționați să călătoriți în Cuba, Crimeea, Iran, Coreea de Nord, Sudan, Siria sau alte locații supuse sancțiunilor guvernului S.U.A. sau ale altor state; (iii) nu veți reexporta sau redirecționa niciun conținut către nicio țară, nicio persoană și nicio activitate cu încălcarea legilor, regulilor sau regulamentelor în vigoare; și (iv) nu veți folosi niciun conținut pentru dezvoltarea, producția, manipularea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de arme chimice, biologice sau nucleare sau a sistemelor de lansare a rachetelor ale acestora sau în legătură cu orice materiale sau echipamente care pot fi utilizate la aceste tipuri de arme sau la sistemele de lansare a rachetelor ale acestora, sau pentru revânzarea sau exportul acestora către orice entitate implicată într-o asemenea activitate.

În conformitate cu Titlul II al Digital Millennium Copyright Act, toate reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor pentru materiale considerate existente în sistemul sau rețeaua Verizon Connect vor fi trimise prompt, sub formă de comunicare scrisă, la agentul desemnat Verizon Connect:

Agent desemnat pentru notificări DMCA
Verizon – Attn: Copyright Department
1320 North Courthouse Road
9th Floor
Arlington, Virginia 22201
Facsimile No.: 703-351-3669
Adresă de e-mail: [email protected]

NOTĂ IMPORTANTĂ: Niciun fel de alte note sau comunicări nu trebuie trimise agentului desemnat, care a fost numit exclusiv pentru primirea de notificări de reclamații privind presupuse încălcări ale drepturilor de autor conform prevederilor DMCA.

Cerințele specifice pentru notificarea corespunzătoare privind presupusele încălcări sunt statuate în DMCA (vezi 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)). O notificare validă trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, care include toate elementele următoare:

 1. Semnătura deținătorului dreptului de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele acestuia;
 2. Identificarea operei protejate prin drepturi de autor care se consideră a fi afectată;
 3. Identificarea materialului reclamat ca aducând atingere sau ca fiind obiectul activității care aduce atingere, precum și informații rezonabil de suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să localizeze materialul;
 4. Informații rezonabil de suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă (adresă, număr de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de e-mail);
 5. O declarație prin care partea reclamantă arată că consideră de bună credință că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;
 6. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt precise și că, sub pedeapsa pentru sperjur, partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele deținătorului dreptului exclusiv care se presupune a fi fost încălcat.

Rețineți că pedepsele pentru afirmații false sunt substanțiale.

 • O semnătură fizică sau electronică;
 • Identificarea materialului care a fost eliminat sau la care a fost dezactivat accesul și locația în care se afla materialul înainte de a fi eliminat sau de a se dezactiva accesul la acesta;
 • O declarație, sub pedeapsa pentru sperjur, că considerați, de bună credință, că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca rezultat al unei erori sau unei identificări eronate;
 • Numele, adresa și numărul dvs. de telefon, precum și o declarație prin care acceptați jurisdicția tribunalului districtual federal aferent districtului judiciar în care este localizată adresa sau, dacă adresa dvs. este în afara teritoriului S.U.A., aferent oricărui district judiciar în care poate fi găsit furnizorul de servicii, și că veți accepta notificarea actelor de procedură din partea reclamantului.
Modul de raportare a cazurilor de pornografie infantilă

Prin pornografie infantilă se înțelege prezentarea unui copil cu vârsta de sub optsprezece (18) ani care este antrenat într-un comportament sexual explicit. Dacă vedeți ceva ce considerați că reprezintă pornografie infantilă publicat de o terță parte pe un site Verizon Connect sau dacă o primiți printr-o aplicație mobilă sau pe telefon prin intermediul unui mesaj text sau e-mail, contactați imediat biroul local FBI sau National Center for Missing and Exploited Children (Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați – „NCMEC”). Este important să nu copiați, să nu trimiteți și să nu redirecționați conținutul decât dacă și numai după ce ați fost autorizat să faceți aceasta de către un reprezentant autorizat al forțelor de ordine. Puteți găsi informații de contact pentru biroul local FBI accesând următorul site: www.fbi.gov/contact/fo/fo.htm. Pentru a contacta NCMEC, sunați la 1-800-843-5678 (linie de contact pentru pornografie infantilă). De asemenea, puteți depune un raport online la următorul site NCMEC: www.CyberTipline.com.

Modificări

Toate informațiile postate pe site se pot modifica fără preaviz. De asemenea, acești termeni și condiții se pot modifica în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom efectua aceste modificări prin postare pe site. Este necesar să verificați frecvent site-ul pentru a fi la curent cu aceste modificări. Accesarea în continuare a acestui site după modificările respective demonstrează concludent acceptarea modificărilor respective.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Verizon Connect și pe afiliații săi, inclusiv salariații, directorii, funcționarii, licențiatorii, furnizorii de servicii, agenții, partenerii de afaceri, contractorii, partenerii de distribuție și reprezentanții săi și pe ai acestora împotriva oricăror reclamații, cereri, despăgubiri, costuri sau cheltuieli, inclusiv costuri și onorarii de avocat, derivate din sau în legătură cu orice încălcare de către dvs. a oricăror termeni și condiții sau a legislației în vigoare.

Legislația aplicabilă

Cu excepția aspectelor privind mărcile comerciale și drepturile de autor pentru care se aplică legile federale ale Statelor Unite, prevederile următoare se vor supune și vor fi interpretate în conformitate cu normele de drept material ale Statului New York, fără a ține cont de conflictul principiilor juridice.


November 2017